FIDEES – logo

Zamówienie na realizację usług wsparcia psychologicznego w Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim

zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Aktualizacja z 11.02.2022 r. - informacja o wyborze oferty

W toku oceny złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez PRO SELF Szymon Kocik (Miejscowość: Borki, cena: 157440,00 PLN).

Szczegółowe informacje nt. złożonych w postępowaniu ofert oraz jego rozstrzygnięcia znajdują się w Bazie Konkurencyjności.


Część I: Świadczenie wsparcia psychologicznego dla średnio 15 uczestników świetlicy środowiskowej w Kwiatkowicach, prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach, powiat łaski, w wymiarze 3h tygodniowo (12h miesięcznie) w godzinach 13:00-16:00, a w okresie ferii oraz dni wolnych od nauki w godzinach 8:00 – 17:00.

Część II: Świadczenie wsparcia psychologicznego dla średnio 15 uczestników świetlicy środowiskowej w Zalesiu, prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach, powiat łaski, w wymiarze średnio 3h tygodniowo (12h miesięcznie) w godzinach 13:00-16:00, a w okresie ferii oraz dni wolnych od nauki w godzinach 8:00 – 17:00.

Część III: Świadczenie wsparcia psychologicznego dla średnio 20 uczestników Klubu dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Kwiatkowicach, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach, powiat łaski, w wymiarze średnio 6h tygodniowo (24h miesięcznie) w godzinach 8:00 – 16:00.

Część IV: Świadczenie wsparcia psychologicznego dla średnio 7 uczestników Klubu dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu „Albercik” w Chorzeszowie, prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta, Gmina Wodzierady, powiat łaski, w wymiarze średnio 8h tygodniowo (32h miesięcznie) w godzinach 9:00 – 17:00.


Termin składania ofert: 31.01.2022 r., godz. 9:00

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 - Wykaz dot. wykształcenia i doświadczenia zawodowego w świadczeniu wsparcia psychologicznego

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia