FIDEES – logo

Nasze projekty

Fundacja Idee Społeczne FIDEES koordynuje, monitoruje i rozlicza realizację projektów finansowanych z różnych źródeł. Zobacz, kogo obecnie wspieramy.

Aktualne projekty

Rodzicu poznaj swoje prawa

Wartość projektu: 8000,00 zł

Źródło finansowania: Fundusze Norweskie w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Termin realizacji: wrzesień 2023 - maj 2024

Projekt „Rodzicu poznaj swoje prawa” SIENCE HUB UŁ, realizowany od września 2023 do maja 2024 powstał we współpracy z Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi oraz Fundacją Idee Społeczne FIDEES. Jego efektem jest poradnik "Rodzicu poznaj swoje prawa" skierowany do rodziców starających się o powrót dzieci z pieczy zastępczej.

logotypy

Poradnik „Rodzicu poznaj swoje prawa"

Daj nam znać, co myślisz o poradniku - wypełnij ankietę

Celem podejmowanych wspólnie działań było upełnomocnienie rodziców z niepełną władzą rodzicielską, poprzez dostarczenie im wsparcia informacyjnego w postaci mini-poradnika, wyjaśniającego w sposób prosty i zrozumiały przebieg procedur sądowych, komunikację z sądem, ich prawa i obowiązki rodzicielskie.

Nasze działania zostały poprzedzone diagnozą społeczną. Przeprowadziliśmy 28 wywiadów kwestionariuszowych z rodzicami w procesie reintegracji, dzięki czemu ustaliliśmy, z jakimi konkretnymi wyzwaniami i trudnościami mierzą się rodzice, co przełożyło się na publikowane przez nas treści, dotyczące zrozumienia swoich praw, obowiązków, możliwości działania. W celu uzyskania wsparcia merytorycznego, przeprowadziliśmy również 7 wywiadów eksperckich z praktykami prawa rodzinnego i opiekuńczego (sędziowie, prawnicy, kuratorzy).

Ponadto, powstawanie poradnika toczyło się we współpracy z konsultantami-ekspertami, co pozwoliło na stworzenie wiarygodnego narzędzia wsparcia informacyjnego. W trakcie procesu pracy zależało nam, by wsłuchiwać się w głos rodziców. W związku z tym przeprowadziliśmy dwa spotkania warsztatowe z udziałem rodziców starających się o powrót dziecka z pieczy zastępczej, by poddać opracowany przez nas poradnik walidacji komunikacyjnej i usłyszeć od uczestników ‒ czy zamieszczone treści są dla nich zrozumiałe, co warto uzupełnić, co zmienić etc.

Idea jaką kierowaliśmy się w naszym projekcie jest związana z podejściem opartym o prawa w pracy socjalnej, które mówi, że jednym ze sposobów upełnomocnienia ludzi jest dostarczanie im zrozumiałej i pomocnej dla nich wiedzy dotyczącej ich praw i obowiązków. Wierzymy, że upełnomocnianie rodzica z trudnościami, to praca również na rzecz dobra dziecka, o czym nie należy zapominać projektując i wdrażając rozwiązania systemowe nakierowane na tę grupę osób.

Projekt stanowi egzemplifikację zbudowania efektywnej i skutecznej współpracy Uczelni z otoczeniem społecznym oraz przykład tego jak nauka może „przenikać” praktykę, kiedy jest uprawiana w formule badanie - działanie - kształcenie, co stanowi modus operandi, którym kierowaliśmy się podczas tworzenia i realizowania pomysłów projektowych.

Działania projektowe SIENCE HUB UŁ powstały w ramach dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr 54803/2021/2022 i zostały wdrożone dzięki środkom z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, co umożliwiła Fundacja Idee Społeczne FIDEES.

Działania organizacji w latach 2022-2024 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Grant na rozwój instytucjonalny

Wartość projektu: 100.000,00 euro

Źródło finansowania: Fundusze Norweskie w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Termin realizacji: 1 września 2022 - 30 kwietnia 2024

Grant realizowany jest w ramach wsparcia programu grantowego „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 [Programme Active Citizens Fund - Regional under the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021 and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021], prowadzony przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider konsorcjum), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Iceland, Norway, Liechtenstein – Active citizens fund

Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań (w tym wsparcia rozwoju instytucjonalnego). Środki, które pozyskałyśmy, przeznaczamy przede wszystkim na:

 • rozwój usług społecznych w regionie łódzkim, w tym efektywne i skuteczne wykorzystywanie finansowania w ramach programów UE w perspektywie 2021-2027 oraz innych źródeł, jak programy rządowe i samorządowe,
 • promowanie i wspieranie zawiązywania oraz funkcjonowania partnerstw na rzecz realizacji usług społecznych - partnerstw między organizacjami pozarządowymi oraz między organizacjami a samorządami i podmiotami z innych sektorów,
 • wzmocnienie marki Fundacji Idee Społeczne FIDEES.

Wybrane działania w ramach grantu instytucjonalnego

Organizacja panelu dyskusyjnego oraz warsztatu dotyczącego zalet partnerskiej formuły realizacji projektów w obszarze usług społecznych. Wydarzenie odbyło się 31 marca 2023 r. w Fabryce Aktywności Miejskiej, we współpracy z Biurem Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi.

Uczestniczki panelu dyskusyjnego:

 • Halina Bartkowicz-Błażejewska – Powiatowe Centrum Pomocy w Rawie Mazowieckiej
 • Inga Nowakowska – Fundacja Obudźmy Nadzieję, Rawa Mazowiecka
 • Ewa Wieczorek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie
 • Anna Leśkiewicz – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
 • Agnieszka Kucharska – Fundacja Idee Społeczne, Łódź
 • Moderacja – Aleksandra Podkońska, Fundacja Idee Społeczne, Łódź

Przedstawiłyśmy podstawowe obszary wsparcia działań dotyczących włączenia społecznego w ramach nowej perspektywy unijnej. Z uczestnikami warsztatu - przedstawicielkami i przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych z Łodzi i regionu - podzieliłyśmy się naszą mapą drogową do dobrego partnerstwa. Głos zabierali także uczestnicy i uczestniczki spotkania, opowiadając o swoich działaniach w sektorze samorządowym i pozarządowym oraz dotychczasowych doświadczeniach z partnerstwami.

Partnerstwo w usługach społecznych – to się opłaca

Na bieżąco informujemy naszych partnerów (obecnych i potencjalnych) o harmonogramach naborów w nowej perspektywie finansowej UE, przede wszystkim w odniesieniu do usług społecznych, infrastruktury społecznej, organizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Informacje zamieszczamy przede wszystkim na naszym profilu w social mediach, a także na spotkaniach z partnerami projektowymi.

Działania w ramach AO - 1

Stwarzamy możliwości dla wymiany informacji, dobrych praktyk i kontaktów między partnerami naszych działań. Organizujemy spotkania sieciujące, jak np. wizyta organizacji z Rawy Mazowieckiej w powiecie tomaszowskim, czy wizyta dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w powiecie rawskim, w celu zobrazowania wpływu projektów partnerskich na rozwój usług społecznych, zwłaszcza na terenach wiejskich.

Działania w ramach AO - 2

Łódź dostępna na spacery

Wartość projektu: 5.000,00 zł

Źródło finansowania: Miejski Program Mikrograntów 2023 "Małe granty na wielkie działania" (Budżet Miasta Łodzi, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

Termin realizacji: lipiec - listopad 2023

Wspieramy nieformalną grupę łódzkich przewodników Odetchnij w Łodzi, dla których priorytetem jest Łódź dostępna na spacery. Jesteśmy organizacją parasolową, wspierającą w rozliczeniu mikrograntu.

mikrogranty

„Łódź dostępna na spacery”

To projekt grupy nieformalnej „Odetchnij w Łodzi", zapraszający do udziału w turystyce miejskiej. Jest on o tyle wyjątkowy, że udostępnia przestrzeń miejską tym, którzy nie zawsze mogą się w niej odnaleźć z różnych względów: brak wyraźnie oznaczonej infrastruktury, brak czasu czy możliwości finansowych. Wychodzimy naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób starszych, dzieci z różnego rodzaju chorobami czy ograniczeniami, zapraszając ich do wspólnego eksplorowania przestrzeni miejskiej.

Kluczowym słowem jest dla nas dostępność - chcemy pokazać, że piesza turystyka miejska w Łodzi może się odbyć nie tylko bez stresu, ale z wielką przyjemnością dla prowadzących i odbiorców!

Łódź czeka z niecierpliwością nie tylko na turystów z całego świata, ale przede wszystkim na swoich mieszkańców, którzy tworzą żywą tkankę naszego niesamowitego miasta!

W ramach projektu stworzyliśmy mapkę Piotrkowskiej dostępnej na spacery.

Uważamy, że przestrzeń miejska może być dostępna dla wszystkich. Wybierając się na spacer po ulicy Piotrkowskiej, możesz czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o podstawy: gdzie można uzupełnić zapasy najlepszej łódzkiej kranówki, gdzie usiąść, żeby odpocząć czy skorzystać z toalety.

Z mapką możesz iść na spacer po ulicy Piotrkowskiej bez troski o zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Mapka Piotrkowskiej dostępnej na spacery

Zespół Odetchnij w Łodzi :)

Paweł Marczak, Monika Dąbrowska, Karolina Fijołek-Głowacka

Odetchnij w Łodzi

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pabianickim – „PRACUŚ”

Wartość projektu: 5.330.966,63 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne

Termin realizacji: lipiec 2020 r. - listopad 2023 r.

Nasz wkład w projekt: FIDEES jest jednym z partnerów w projekcie, w jego ramach prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz klub dla osób niesamodzielnych. Rozliczamy całość projektu.

logo RPO

W ramach projektu „PRACUŚ” powstaną 74 nowe miejsca świadczenia usług społecznych w formie:

 • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
 • dwóch klubów dla osób niesamodzielnych,
 • świetlicy środowiskowej,
 • dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Z projektu skorzysta minimum 276 osób.

Szczegółowe informacje o projekcie i realizowanych w jego ramach usługach społecznych znajdują się tutaj.

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim

Wartość projektu: 4.021.585,52 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne

Termin realizacji: październik 2021 - październik 2023

Nasz wkład w projekt: FIDEES jest jednym z partnerów w projekcie, w jego ramach zapewniamy wsparcie psychologiczne dla osób korzystających z dwóch świetlic środowiskowych i dwóch klubów. Rozliczamy całość projektu.

logo RPO

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego w okresie od 01.10.2021 r. do 31.10.2023 r. 60 miejsc świadczenia usług społecznych dla 161 osób (90K i 71M) w formie:

 • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 14 mieszkańców Gminy Wodzierady (9K i 5M),
 • dwóch klubów dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dla 20 mieszkańców Gminy Wodzierady (15K, 5M) oraz 7 mieszkańców powiatu łaskiego (2K, 5M),
 • dwóch świetlic środowiskowych dla 30 mieszkańców Gminy Wodzierady (16K, 14 M),
 • wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 90 mieszkańców (45K i 45M) powiatu łaskiego.

Lider: Gmina Wodzierady/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach

Partnerzy: Powiat Łaski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, Fundacja im. Brata Alberta, Fundacja Idee Społeczne FIDEES

Prawo do pomocy 2

Wartość projektu: 1 911 154,75 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne

Termin realizacji: maj 2021 - listopad 2023

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia wniosku konkursowego, koordynacja i rozliczanie projektu.

Projekt jest kontynuacją Programu „Prawo do pomocy”. Realizatorem projektu jest Fundacja Słonie na Balkonie z Łodzi. Projekt odpowiada na rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży, bo jak wynika z badań, co dziesiąte dziecko w województwie łódzkim cierpi na zaburzenia psychiczne lub emocjonalne. Wsparciem Fundacji Słonie na Balkonie objęte są dzieci świadkowie i ofiary przestępstw. Cierpią głównie na depresję, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD, zaburzenia lękowe, epizody psychotyczne, FAS, zaburzenia odżywiania.

Celem projektu jest poprawa jakości pomocy kierowanej do dzieci i młodzieży, wywodzących się z rodzin mających trudną sytuację życiową, poprzez utworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Świetlica obejmie wsparciem 70 dzieci z Łodzi i powiatów: brzezińskiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickiego. Mieści się w Łodzi przy al. Kościuszki 39.

W ramach projektu każde dziecko zapewnione ma:

 • zajęcia z psychologiem,
 • konsultacje psychiatryczne,
 • terapię,
 • psychoterapię,
 • zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, kompetencji cyfrowych, matematyki, kompetencji uczenia się,
 • zajęcia z arteterapii,
 • w razie potrzeby – dowóz z miejsca zamieszkania do świetlicy socjoterapeutycznej i z powrotem.

Świetlica organizuje zajęcia przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 12:00–20:00. Jest prowadzona przez wykwalifikowany personel – psychologów (w tym psychologów z doświadczeniem klinicznym). Świetlica zapewnia wsparcie dzieciom, dzięki któremu, mimo swojej trudnej sytuacji, będą mogły brać aktywny udział w życiu społecznym. Grafik zajęć w świetlicy wzbogacony jest nieodpłatnymi zajęciami hipoterapeutycznymi.

Pracownicy świetlicy, koncentrując się na dzieciach, podnoszą efektywność pracy, pozostając w ścisłym kontakcie z ich rodzicami/opiekunami oraz szkołami i innymi instytucjami (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej etc.). Projekt wspomagają swoją pracą młodzi wolontariusze, prowadząc zajęcia lekcyjne. Dzięki nim dzieciaki osiągają lepsze stopnie w szkołach, co ma pozytywny wpływ na proces terapii.

Każde dziecko to osobna historia. Każde wymaga indywidualnego planu terapeutycznego, indywidualnej ścieżki wsparcia. To trudny, ale bardzo wartościowy projekt.

CUŚ DOBREGO! Centrum usług środowiskowych w powiecie rawskim

Wartość projektu: 13.047.757,69 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne

Termin realizacji: styczeń 2020 - listopad 2023

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia partnerstwa i wniosku konkursowego, koordynacja i rozliczanie projektu, bieżące wsparcie merytoryczne.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.105 miejsc świadczenia usług społecznych dla 223 osób (172K i 51M).

Usługi społeczne zapewniane w ramach projektu:

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców gmin Regnów, Biała Rawska, miasta Rawa Mazowiecka
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Biała Rawska,
 • asystent rodziny dla mieszkańców gminy Biała Rawska,
 • zwiększenie liczby miejsc i poszerzenie oferty Klubu Seniora w Starej Rossosze,
 • zwiększenie liczby miejsc i poszerzenie oferty Domu Dziennego Pobytu w Przewodowicach,
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu rawskiego,
 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych i dzieci z powiatu rawskiego,
 • usługi zdrowotne: miejsca opieki długoterminowej i teleopieka dla mieszkańców powiatu rawskiego.

Liderem projektu jest powiat rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, który realizuje projekt w partnerstwie z następującymi podmiotami:

 1. SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 2. FUNDACJA OBUDŹMY NADZIEJĘ
 3. Miasto Rawa Mazowiecka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
 4. Gmina Rawa Mazowiecka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
 5. Gmina Biała Rawska/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej
 6. Gmina Regnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie

START 2 - Infolinia 800 800 602 pomagająca dzieciom i młodzieży dotkniętym kryzysem wojny w Ukrainie

Wartość projektu: 49.800,00 zł

Źródło finansowania: Program "Wspieramy Ukrainę 2022” finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Termin realizacji: październik 2022 - styczeń 2023

Nasz wkład w projekt: pozyskanie środków na realizację projektu, rozliczanie projektu.

Projekt realizowany przez Fundację Słonie na Balkonie w Łodzi. W jego ramach prowadzone są dyżury telefoniczne psychologów oraz superwizja zespołu psychologów. Głównym założeniem i celem projektu jest umożliwienie szybkiej i bezpłatnej możliwości skorzystania z pomocy, interwencji kryzysowej dla uchodźców w Polsce.

Beneficjentami bezpośrednimi projektu są dzieci i młodzież - uchodźcy z Ukrainy. Telefon jest ogólnopolski, ale największą grupą korzystających z pomocy są rodziny z Łodzi, gdyż tu działalność Fundacji jest największa. Beneficjentami pośrednimi są rodzice dzieci i młodzieży, którzy poprzez uzyskanie informacji i/lub wsparcia dla swoich dzieci poprawią swoją sytuację emocjonalną, życiową.

W ramach projektu od poniedziałku do piątku prowadzone są 3-godzinne dyżury telefoniczne jednocześnie przez psychologów polsko i ukraińskojęzycznych. Taki sposób dyżurowania umożliwia z jednej strony zrozumienie problemów dzwoniących , a z drugiej zapewnia przełożenie sytuacji problemowych na polskie realia oraz zapewnia realne wsparcie dla osób w kryzysie.

W ciągu czterech miesięcy z teleporad psychologicznych w języku ukraińskim skorzysta około 200 opiekunów dzwoniących w sprawach swoich dzieci, w tym 25 dzieci i młodzieży, uchodźców z Ukrainy, otrzyma bezpośrednie wsparcie psychologiczno-psychiatryczne w ramach stałych działań Fundacji Słonie na Balkonie.

Słoniki dla Ukrainy

Wartość projektu: 347.740,00, w tym dofinansowanie 183.740,00

Źródło finansowania: Program Pajacyk - pomoc psychospołeczna, organizowany przez Polską Akcję Humanitarną

Termin realizacji: wrzesień 2022 - sierpień 2023

Nasz wkład w projekt: pozyskanie środków na realizację projektu, rozliczanie projektu.

Projekt realizowany przez Fundację Słonie na Balkonie w Łodzi. Jego celem było zwiększenie dostępu do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla dzieci i młodzieży dotkniętych przez wojnę w Ukrainie, przy dodatkowym wsparciu ogólnym dla ich rodzin, m.in. w zakresie zwiększania wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów nt. wsparcia dzieci i młodzieży.

Działania:

 • kontynuacja uruchomionego w maju 2022 telefonu zaufania dla uchodźców z Ukrainy (800 800 602), obsługiwanego przez psychologów mówiących po ukraińsku, jako narzędzia „pierwszego kontaktu” dla rodzin ukraińskich doświadczających problemów psychicznych, socjalnych i innych (infolinia dostępna dla osób z terenu całej Polski),
 • wsparcie indywidualne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (porady psychologiczne i psychiatryczne udzielane w ramach tworzonego indywidualnie planu pomocy),
 • grupowe wsparcie arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (łącznie 4 grupy, każda trwająca pół roku),
 • koordynacja pracy polsko-ukraińskiego zespołu specjalistów Fundacji.

Wsparciem zostało objętych 60 dzieci i młodzieży. Skorzystali z bezpośrednich porad indywidualnych, uczestniczyli w grupowych zajęciach arteterapeutycznych. W sumie udzielono 212 godzin wsparcia indywidualnego i 200 godzin wsparcia grupowego.

Mądrzy pomagacze - skuteczniejsze działania

Wartość projektu: 180.763,30 zł

Źródło finansowania: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program Fundusz Młodzieżowy

Termin realizacji: grudzień 2022 - sierpień 2023

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia wniosku konkursowego, rozliczanie projektu.

Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Młodzieżowy 2022-2033.

Dotyczy angażowania dorosłej młodzieży we wsparcie osób doświadczających kryzysowych sytuacji życiowych, przede wszystkim bezdomności. Realizowany jest w Łodzi i Zgierzu przez Fundację Sarepta, która od 2019 r. utworzyła wolontariacką sieć wsparcia osób w kryzysie bezdomności w ramach inicjatywy „Wrzutka (Bez)Domni". Wolontariusze Fundacji to głównie studenci tzw. helping proffesions (pedagogika, resocjalizacja, socjologia, psychologia). Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu stają się indywidualnymi asystentami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Umożliwia to efektywną pracę w relacji jeden na jeden, skoncentrowaną wokół konkretnych problemów danej osoby. To forma wsparcia, która jest bardzo słabo dostępna w ramach publicznego systemu pomocy.

Działania w projekcie:

 • działania edukacyjne na temat potrzeb i wspierania osób w kryzysie bezdomności - webinary i szkolenia stacjonarne (skierowane do wolonatriuszy Fundacji, osób chętnych podjęcia się wolontariatu, a także wszystkich innych zainteresowanych tą tematyką, jak np. pracownicy instytucji wspierających osoby w kryzysie bezdomności),
 • specjalistyczne wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności i ich asystentów (indywidualne porady prawne i psychologiczne, wspierające rozwiązywanie problemów osób w kryzysie, a także obniżające ryzyko wypalenia zawodowego wśród asystentów),
 • działania edukacyjne wśród młodzieży szkolnej i młodzieży projektu Wrzutka (Bez)Domni (warsztaty podnoszące kompetencje miękkie, obywatelskie, budujące świadomość na temat sytuacji i potrzeb osób w kryzysach),
 • warsztaty dla wolontariuszy-asystentów i kandydatów na asystentów (praktyczne zajęcia podnoszące kompetencje miękkie, związane z pomaganiem, z elementami superwizji),
 • wsparcie asystenckie osób w kryzysie bezdomności i ich dzieci (objęcie wsparciem w ramach projektu minimum 10 osób w kryzysie przez 10 asystentów - praca wykonywana w ramach wolontariatu, stanowiącego wkład własny do projektu).

Zakończone projekty

Prawo do pomocy

Wartość projektu: 1.327.420,80 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne

Termin realizacji: listopad 2018 – październik 2021

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia wniosku konkursowego, koordynacja i rozliczanie projektu.

Realizatorem projektu była Fundacja Słonie na Balkonie z Łodzi. Miał na celu poprawę poprawa jakości pomocy kierowanej do dzieci powyżej 3 roku życia i młodzieży, wywodzących się z rodzin mających trudną sytuację materialną i życiową, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Łodzi, w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2021 r. specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej. Świetlica objęła wsparciem 55 dzieci powyżej 3 roku życia z obszaru metropolitarnego Miasta Łodzi i powiatów: brzezińskiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickiego. Organizowała zajęcia przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 12:00-20:00, dla 6 grup wiekowych. Była prowadzona przez wykwalifikowany personel – psychologów (w tym psychologów z doświadczeniem klinicznym). Więcej informacji na stronie Fundacji Słonie na Balkonie.

Nasza Solidarność II

Wartość projektu: 137.500 zł

Źródło finansowania: Program Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (ASOS), środki własne

Termin realizacji: lipiec - grudzień 2020

Jako realizator projektu: wykorzystaliśmy efektywne partnerstwo, rozwinęliśmy sprawdzone w środowisku seniorów rozwiązania, rozbudowaliśmy sieć wsparcia opartą m.in. o wolontariat seniorów.

Projekt zakładał tworzenie sieci samopomocowo – informacyjnej, a także profesjonalizację świadczenia usług wolontarystycznych przez emerytów i rencistów zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność (KSEiR). Chcieliśmy, aby projekt przyczynił się do kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych. KSEiR był partnerem Fundacji FIDEES przy realizacji projektu.

Projekt „Nasza Solidarność II” stanowił kontynuację działań podjętych w 2018 roku. Prowadzone wówczas porady prawne spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród seniorów, broszury opracowanego przez nas poradnika prawnego zostały w całości rozdysponowane wśród zainteresowanych.

W 2020 r. ponownie skierowaliśmy działania do członków 23 sekcji regionalnych KSEiR w całej Polsce. Były to porady prawne, na podstawie których zostały opracowane poradniki wspomagające rozwiązywanie problemów życiowych osób starszych. Porady prawne były udzielane przez doświadczonych prawników, a organizowane przez wolontariuszy - seniorów. Ich zadaniem było poszukiwanie sal do udzielania porad, informowanie społeczności lokalnej o możliwościach skorzystania z poradnictwa.

Elementem projektu było zorganizowanie Kongresu dla członków KSEiR, podczas którego poruszone były kwestie dotyczące różnych form aktywności społecznej, w tym upowszechniania wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udziału osób starszych w sferze polityki, aktywności obywatelskiej i społecznej. Efektem Kongresu było wypracowanie form działania zwiększających skuteczność członków KSEiR w aktywności obywatelskiej w lokalnych środowiskach.

Pobierz poradniki prawne dla seniorów:

Poradnik prawny część II - Testamenty i darowizny

Poradnik prawny część III - Opłaty abonamentowe RTV

Nasza Solidarność

Wartość projektu: 227.225 zł

Źródło finansowania: Program Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (ASOS), środki własne

Termin realizacji: marzec – grudzień 2018

Jako realizator projektu: stworzyliśmy efektywne partnerstwo, wykorzystaliśmy naszą wiedzę z obszaru aktualnych wyzwań środowiska seniorów, stworzyliśmy ogólnopolską siatkę pracowników i wolontariuszy, opracowaliśmy fachowy poradnik, wypracowaliśmy założenia do kolejnych projektów na rzecz seniorów (w tym wolontariat seniorów).

Projekt realizowany był w partnerstwie z Krajowym Sekretariatem Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność (KSEiR). Polegał na prowadzeniu stałych porad prawnych w 23 sekcjach KSEiR z całej Polski – łącznie 644 godzin dla 450 osób w 23 miastach. Na podstawie raportów z udzielanych porad, sporządzanych przez prawników, opracowany i wydrukowany został poradnik prawny wspomagający rozwiązywanie problemów życiowych osób starszych. Poradnik przybliża tematykę darowizny, umowy dożywocia, zapisów na wypadek śmierci (testament) oraz zachowku, w tym kwestie podatkowe, opłaty i inne obowiązki publiczno-prawne. Oprócz tego dla seniorów przeprowadzono szkolenia z zakresu zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, politycznym i obywatelskim. Zorganizowano 4 3-dniowe szkolenia seminaryjno-warsztatowe dla łącznie 62 osób. Ich uczestnicy wypracowywali lokalne strategie aktywizacji społecznej i obywatelskiej. Odbyła się także 3-dniowa wizyta studyjna w Warszawie, w której wzięły udział 24 osoby. W jej ramach uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Senioralnej w Sejmie i mieli możliwość aktywnego udziału w jej obradach, a także spotkali się z wolontariuszami pracującymi na rzecz seniorów.

O tym, jak ważne są inicjatywy na rzecz aktywności społecznej seniorów, świadczą ich opinie wyrażone w ramach ewaluacji projektu:

Solidarność jest potrzebna emerytom aby zawsze propagowali, przekazywali młodszemu pokoleniu tradycje Związku i jego idee.

„Solidarność” daje nam możliwość działania . Daje możliwość wyrażania zbiorowych opinii, w wyborach wszystkich szczebli, możliwość krytykowania. Nigdy nie przestaliśmy być członkami „S”, a ideały „S” są dla nas zawsze żywe i ważne. W naszym wieku spotkania z ludźmi o bliskich nam poglądach są bardzo ważne.

Pracując w zespołach mamy świadomość o wartościach i sile naszych współbraci. Jesteśmy winni przekazywania tych wartości naszym potomkom.

Poradnik prawny dla seniora – cz. I

Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Wartość projektu: 4.105.527,92 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne

Termin realizacji: październik 2017 – wrzesień 2020

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia partnerstwa i wniosku konkursowego, koordynacja i rozliczanie projektu, bieżące wsparcie merytoryczne.

logo RPO

Projekt realizowany w partnerstwie: Lider Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej), partnerzy: Gmina Cielądz, Gmina Biała Rawska, Gmina Rawa Mazowiecka, Fundacja Obudźmy Nadzieję w Rawie Mazowieckiej, Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. 185 miejsc świadczenia usług społecznych w formie:

 • mieszkań wspomaganych,
 • usług opiekuńczych,
 • dwóch Klubów Seniora,
 • Domu Dziennego Pobytu,
 • wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

Wartość projektu: 2.084.786,46 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne

Termin realizacji: styczeń 2019 – wrzesień 2021

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia partnerstwa i wniosku konkursowego, koordynacja i rozliczanie projektu, bieżące wsparcie merytoryczne.

logo RPO

Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) to projekt realizowany w formule partnerskiej. Liderem była Gmina Osjaków (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie), partnerami: Gmina Wieluń (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu), Powiat Wieluński (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu) oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z siedzibą w Wieluniu.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu wieluńskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 73 miejsc świadczenia usług społecznych dla 125 osób w formie:

 • usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
 • sąsiedzkich usług opiekuńczych,
 • świetlicy środowiskowej,
 • Klubu Seniora,
 • wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
 • doradztwa psychologicznego i szkoleń dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina

Wartość projektu: 114.865 zł

Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne

Termin realizacji: luty – październik 2017

Jako realizator projektu: stworzyliśmy efektywne partnerstwo, wykorzystaliśmy praktyczną wiedzę naszego zespołu w angażowaniu społeczności lokalnych w działania, wsparliśmy aktywistów naszym know-how w zakresie animacji społecznej.

Projekt realizowany był wspólnie z Instytutem Spraw Obywatelskich z Łodzi. Miał na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego rodzin w 10 społecznościach lokalnych na terenie woj. łódzkiego. Łącząc chęć działania na rzecz lokalnych społeczności z ekspercką wiedzą z obszaru bezpieczeństwa żywnościowego, postanowiliśmy przeszkolić 10 liderów społecznych, aby mogli podjąć rolę detektywów w służbie bezpiecznej żywności. Opracowaliśmy innowacyjny model działań społecznych, skoncentrowanych wokół lokalnego „śledztwa” na temat dostępnej żywności, zwyczajów konsumenckich czy sposobów uprawy roślin. Podczas 3-dniowego warsztatu każdy z detektywów otrzymał fachową wiedzę, tak, aby móc przeprowadzić śledztwo i zorganizować akcję społeczną wokół jego wyników. W efekcie przeprowadzono 10 różnych śledztw i działań lokalnych, związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, m.in.:

 • spotkanie dla mieszkańców Głowna na temat postaw lokalnej społeczności wobec żywności ekologicznej,
 • spotkanie dla seniorów z Opoczna, podczas którego dowiedzieli się więcej o najbardziej powszechnych produktach spożywczych, jak wędliny czy dżemy,
 • stoisko podczas dożynek w Poddębicach, na którym zbierano podpisy popierające wprowadzenie jednolitego znakowania żywności wolnej od GMO,
 • warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łaznowie i ich rodziców na temat zdrowych zwyczajów żywieniowych, połączone z Eko-przyjęciem,
 • spotkanie dla mieszkańców łódzkiego Teofilowa, prezentujące opinie przedstawicieli sklepów osiedlowych na temat dostępności żywności ekologicznej,
 • spotkania z lokalnymi producentami i dystrybutorami żywności ekologicznej z okolic Zgierza,
 • warsztaty edukacyjne dla dzieci na temat życia pszczół i właściwości miodu.

Podsumowanie projektu odbyło się podczas spotkania na Targach Natura Food w Łodzi. Działamy lokalnie i inspirujemy się nawzajem – tak w kilku słowach można podsumować aktywność społeczników zaangażowanych w projekt.

Niezbędnik detektywa bezpiecznej żywności

Bezpieczny Senior

Wartość projektu: 8.700 zł

Źródło finansowania: Województwo Łódzkie (Regionalne Centrum Polityki Społecznej), środki własne

Termin realizacji: maj – listopad 2017

Jako realizator projektu: wykorzystaliśmy w praktyce naszą wiedzę o potrzebach seniorów, pozyskaliśmy ekspertów do współpracy w formule pro publico bono, opracowaliśmy kompleksową ofertę warsztatową dla seniorów, którą można realizować w ramach innych projektów.

Projekt skierowany był do seniorów i miał na celu zwiększenie ich wiedzy i umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami występującymi w codziennym życiu. Przeprowadzono 3 seminaria (woj. łódzkie – Pabianice, Bełchatów, Zgierz) dla łącznie 61 osób. Tematyka poruszana na seminariach dotyczyła m.in.: zachowania podczas ataku bezpośredniego przez agresywną osobę, podczas próby porwania, kradzieży, wyłudzenia, zasad bezpiecznych zakupów przez Internet, wykształcenia „bezpiecznych odruchów”. Seniorzy wzięli udział w zajęciach Krav Magi, uczyli się technik i odpowiedniego zachowania w sytuacjach zagrożenia, zapoznali z podstawowymi zasadami ratownictwa i pierwszej pomocy (m.in. odbyli trening sztucznego oddychania na fantomie).

Nowe technologie, nowe sposoby komunikacji oraz ogrom informacji napływających do seniorów zwiększają zagrożenia w codziennym życiu osób starszych. Stąd potrzeba prowadzenia stałej edukacji osób starszych, szczególności dotyczącej bezpieczeństwa zdrowotnego oraz bezpiecznych zachowań. Nie zawsze możemy towarzyszyć naszym bliskim i chronić ich przed zagrożeniem. Seniorzy powinni otrzymywać cyklicznie informację, a w miarę możliwości brać udział w warsztatach dotyczących podstaw udzielania pierwszej pomocy, reakcji na bezpośrednie zagrożenie fizyczną napaścią oraz umiejętnościom przeciwstawiania się oszustom. Z ankiety ewaluacyjnej po przeprowadzeniu projektu „Bezpieczny Senior”:

 • 98,3% uczestników zwiększyło wiedzę w zakresie bezpiecznych zachowań
 • 96,7 % uczestników zwiększyło swoje umiejętności w zakresie przeciwdziałaniu zagrożeniom
 • 100% uczestników zwiększyło swoją wiedzę i umiejętności w zakresie ratownictwa

Rodzina

Wartość projektu: 499.235,35 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, środki własne

Termin realizacji: styczeń 2017 – czerwiec 2018

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia wniosku projektowego, sprawne zarządzanie projektem, całkowite rozliczenie zamknięcie projektu.

Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie. Jego celem było zapewnienie mieszkańcom gminy Osjaków dostępu do profesjonalistów na terenie gminy, bez konieczności dojazdów daleko od domu. W ramach projektu zatrudniono dwóch asystentów rodziny oraz utworzono Punkt Wsparcia Rodziny, w którym prowadzone były zajęcia terapii uzależnień, zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz logopedą. Projekt nie był zarezerwowany wyłącznie dla klientów pomocy społecznej. Bez względu na osiągany dochód, mieszkaniec gminy mógł np. skonsultować swój problem z prawnikiem, uzyskać wsparcie od terapeuty czy psychologa. Pomoc rodzinom w ich miejscu zamieszkania zapewniali z kolei asystenci rodziny, którzy indywidualnie pracowali przy rozwiązywaniu codziennych kłopotów. Uczyli i podpowiadali, jak najlepiej prowadzić gospodarstwo domowe i poprawiać relacje miedzy członkami rodziny. Cennym wsparciem byli także terapeuci rodzinni, którzy pomagali rodzicom w pokonaniu wyzwań i trudności wychowawczych.