FIDEES – logo

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w pigułce

biuro rachunkowe

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to nowy system długoterminowego oszczędzania na emerytury, który ruszył od 1 lipca 2019 roku. W pierwszej kolejności jego wdrożenie zostało przeprowadzone w firmach liczących powyżej 250 pracowników. Następne w kolejności były firmy średnie, później małe, a w ostatnim etapie, który ruszył 1 stycznia 2021 roku, objął mikroprzedsiębiorstwa oraz pracowników administracji publicznej.

Kto ma prawo wziąć udział w PPK?

Udział każdego obywatela w systemie PPK jest całkowicie dobrowolny, jednak każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym będzie musiał (zgodnie z kolejnymi etapami wdrożenia) zapewnić mu taką możliwość.

W całym systemie PPK będą uczestniczyły wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, są zatrudnione oraz podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu tego zatrudnienia. Jako formę zatrudnienia umożliwiającą przystąpienie do PPK uznaje się :

  1. umowę o pracę,
  2. umowę agencyjną lub umowę zlecenia,
  3. umowę o pracę nakładczą,
  4. członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  5. członkostwo w radach nadzorczych (pod warunkiem, że otrzymuje się z tego tytułu wynagrodzenie).

Zapis do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych jest realizowany przez Pracodawcę automatycznie. Funkcjonuje tzw. "domniemana zgoda" na uczestnictwo w systemie. Jeśli ktoś nie chce uczestniczyć w PPK, musi wypisać się osobiście. Żeby to zrobić wystarczy, przekazać Pracodawcy pisemną deklarację z oświadczeniem o rezygnacji.