FIDEES – logo

Partnerstwo kluczem do wysokiej jakości usług społecznych

Fakty i opinie

Województwa łódzkie i zachodniopomorskie to regiony, w których środki unijne wspierają tworzenie lokalnych partnerstw. Fundacja Idee Społeczne FIDEES działa na rzecz jak najlepszego ich wykorzystania dla wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Na co dzień wspieramy lokalne partnerstwa w regionie łódzkim, w powiecie rawskim, wieluńskim i pabianickim, a z naszej eksperckiej wiedzy korzystały także instytucje z powiatów piotrkowskiego, zduńskowolskiego i bełchatowskiego.

Nie trzeba być ekspertem by dostrzec, że wzrasta zapotrzebowanie oraz oczekiwania wobec usług społecznych i zdrowotnych dla osób niesamodzielnych (starszych, z niepełnosprawnościami). W wielu społecznościach lokalnych pilną potrzebą są usługi opiekuńcze, dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, kluby seniora czy mieszkania chronione. Samorządy nie są w stanie – ale często także nie mają ustawowego obowiązku – zapewniać mieszkańcom takich rozwiązań. Środki unijne wypełniają istotną lukę między możliwościami władz lokalnych a koniecznością tworzenia infrastruktury dla starzejącego się społeczeństwa.

Po środki unijne trzeba jednak umiejętnie sięgnąć. Fundacja Idee Społeczne FIDEES robi to od kilku lat, wspierając tworzenie powiatowych Centrów Usług Środowiskowych (CUŚ). To właśnie one są przedmiotem wydanego w tym roku przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych opracowania „Instytucje regionalne jako kreatorzy partnerstw w ekonomii społecznej na rzecz realizacji usług społecznych”. Jak podkreśla w nim Łukasz Chłądzyński, Zastępca Kierownika Wydziału Naboru Wniosków III Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi:

CUŚ to ciekawe rozwiązanie, bo dzięki partnerstwom powstającym na potrzeby projektów lokalne podmioty, które wcześniej w pełni skupiały się tylko na własnych zadaniach, zaczynają się dostrzegać i ze sobą współpracować. Przykładowo, samorząd dowiaduje się o funkcjonowaniu na jego terenie fundacji, która może być cennym partnerem w realizacji jego ustawowych obowiązków.

Na przykładzie już funkcjonujących partnerstw można wskazać, co jest najistotniejsze, aby mogły spełniać swoje zadania. Podstawa to właściwe zdiagnozowanie zasobów lokalnych instytucji i organizacji oraz ich umiejętne połączenie. Tworzenie partnerstw wymaga elastyczności, innowacyjnego podejścia i połączenia lokalnych realiów z wymogami projektowymi. Nie jest to łatwe zadanie, nic więc dziwnego, że do najważniejszych wyzwań związanych z tworzeniem CUŚ w województwie łódzkim zalicza się brak instytucji chętnych do wejścia w rolę lidera partnerstwa.

Łukasz Chłądzyński z WUP w Łodzi wskazuje jednak, że powiaty, w których CUŚ już działają, są gotowe na ich dalsze prowadzenie i sygnalizują konieczność zapewnienia środków unijnych na ten cel. Istnieje duża szansa, że oczekiwania te zostaną spełnione: (…) ze spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej i samorządów wynika, że partnerstwa publiczno-społeczne oferujące kompleksowe wsparcie w środowisku lokalnym są przyszłością usług społecznych, a inwestycje w tę sferę – uznawane za konieczność – diagnozuje raport.

Przeczytaj całe opracowanie

Partnerstwa lokalne, łączące potencjał instytucji publicznych, pozarządowych, a czasami także komercyjnych, okazują się zatem skutecznym narzędziem podnoszenia jakości usług społecznych i zdrowotnych, są także korzystne dla samych partnerów. Mimo wyzwań, z jakimi wiąże się ich tworzenie i koordynowanie, warto zatem w nie inwestować. Wiemy to najlepiej, dbając na co dzień o partnerstwa w powiecie rawskim i wieluńskim, a także będąc jednym z partnerów w pabianickim projekcie PRACUŚ (link do zakładki PRACUŚ).


Chcesz poznać nasze know-how na temat partnerstw? A może pomożemy Ci stworzyć partnerstwo w Twojej społeczności? Zobacz naszą ofertę (link do zakładki oferta) i skontaktuj się z nami:

Anna Dudek-Lisowska, anna.dudek-lisowska@fidees.org, tel. 577 812 613


Publikację „Instytucje regionalne jako kreatorzy partnerstw w ekonomii społecznej na rzecz realizacji usług społecznych” przygotowano w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej o projekcie na stronie sires.ekonomiaspoleczna.pl