Fundacja Idee Społeczne

Usługi społeczne

Wyobraź sobie świat, w którym każdy człowiek, niezależnie od swojego statusu społecznego czy życiowej sytuacji, ma dostęp do wsparcia i świadczeń niezbędnych do godnego życia. To wizja świata z kluczową rolą usług społecznych - to także wizja naszej Fundacji.

Usługi społeczne opierają się na lokalnych zasobach i doświadczeniach, mając na celu zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców.

Obejmują obszary takie jak:

 • Polityka prorodzinna,
 • Wspieranie rodziny,
 • System pieczy zastępczej,
 • Pomoc społeczna,
 • Promocja i ochrona zdrowia,
 • Wspieranie osób niepełnosprawnych,
 • Edukacja publiczna,
 • Przeciwdziałanie bezrobociu,
 • Kultura,
 • Kultura fizyczna i turystyka,
 • Pobudzanie aktywności obywatelskiej,
 • Mieszkalnictwo,
 • Ochrona środowiska,
 • Reintegracja zawodowa i społeczna.

Odkryj potencjał usług społecznych

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów ze wszystkich sektorów. Zależy nam na tworzeniu połączeń między nimi, bo tylko tak można uzyskać potencjał potrzebny do podejmowania współczesnych wyzwań.

Do współpracy zapraszamy m.in.:

 • samorządy,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne,
 • przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców społecznych.

Dzięki współpracy z nami:

 • zdobędziesz środki na projekty społeczne i infrastrukturalne,
 • zyskasz większe możliwości działania dzięki projektom, w których się specjalizujemy – partnerskim i wykorzystującym montaż różnych funduszy,
 • otrzymasz najlepsze narzędzia finansowe dla Twojego pomysłu,
 • otrzymasz stały dostęp do wsparcia merytorycznego i administracyjnego,
 • zyskasz spokój o sprawne zarządzanie i prawidłowe rozliczenie projektu.

Co nas wyróżnia?

 • wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze samorządowym i organizacjach non-profit
 • znajomość prawa, umiejętność jego interpretacji i praktycznego zastosowania
 • nastawienie na współpracę międzysektorową i wzmacnianie potencjału instytucji i organizacji w myśl hasła „współpraca się opłaca”
 • praktyczna znajomość procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych

Usługi społeczne nie mają dla nas tajemnic. Skontaktuj się z nami: