Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Rodzicu poznaj swoje prawa

logotypy projektowe

Wartość projektu: 8000,00 zł
Źródło finansowania: Fundusze Norweskie w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Termin realizacji: wrzesień 2023 - maj 2024

Projekt „Rodzicu poznaj swoje prawa” SIENCE HUB UŁ, realizowany był od września 2023 do maja 2024 przez studentów III roku pedagogiki społecznej: Sandrę Chojnacką, Mateusza Dymowskiego, Anetę Grober, Jagodę Kazimierską pod opieką merytoryczną dr Izabeli Kamińskiej-Jatczak (Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji UŁ). Powstał we współpracy z Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi oraz Fundacją Idee Społeczne FIDEES. Jego efektem jest poradnik "Rodzicu poznaj swoje prawa" skierowany do rodziców starających się o powrót dzieci z pieczy zastępczej.

Pobierz poradnik „Rodzicu poznaj swoje prawa”

Daj nam znać, co myślisz o poradniku - wypełnij ankietę

Poradnik był konsultowany przez wielu ekspertów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Stałymi konsultantami w procesie powstawania poradnika byli:

  • Joanna Ławnicka – sędzia V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,
  • Mateusz Korzeniowski -  kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

Przy powstawaniu poradnika współpracowali również:

  • Joanna Zajfert – kierowniczka Wydziału Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej CAPZ w Łodzi,
  • dr Aleksandra Podkońska – wiceprezeska Fundacji Idee Społeczne FIDEES
  • Aleksander Biegała – starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

Celem podejmowanych wspólnie działań było upełnomocnienie rodziców z niepełną władzą rodzicielską, poprzez dostarczenie im wsparcia informacyjnego w postaci mini-poradnika, wyjaśniającego w sposób prosty i zrozumiały przebieg procedur sądowych, komunikację z sądem, ich prawa i obowiązki rodzicielskie.

Działania grupy studentów zostały poprzedzone diagnozą społeczną. Przeprowadzili 28 wywiadów kwestionariuszowych z rodzicami w procesie reintegracji, dzięki czemu ustalili, z jakimi konkretnymi wyzwaniami i trudnościami mierzą się rodzice, co przełożyło się na publikowane treści, dotyczące zrozumienia swoich praw, obowiązków, możliwości działania. W celu uzyskania wsparcia merytorycznego, studenci przeprowadzili również 7 wywiadów eksperckich z praktykami prawa rodzinnego i opiekuńczego (sędziowie, prawnicy, kuratorzy).

Poradnik powstawał ponadto we współpracy z konsultantami-ekspertami, co pozwoliło na stworzenie wiarygodnego narzędzia wsparcia informacyjnego. Jak podkreślają studenci:

"W trakcie procesu pracy zależało nam, by wsłuchiwać się w głos rodziców. W związku z tym przeprowadziliśmy dwa spotkania warsztatowe z udziałem rodziców starających się o powrót dziecka z pieczy zastępczej, by poddać opracowany przez nas poradnik walidacji komunikacyjnej i usłyszeć od uczestników ‒ czy zamieszczone treści są dla nich zrozumiałe, co warto uzupełnić, co zmienić etc.".

Idea, jaką kierowali się w projekcie, jest związana z podejściem opartym o prawa w pracy socjalnej, które mówi, że jednym ze sposobów upełnomocnienia ludzi jest dostarczanie im zrozumiałej i pomocnej dla nich wiedzy dotyczącej ich praw i obowiązków. Upełnomocnianie rodzica z trudnościami to praca również na rzecz dobra dziecka, o czym nie należy zapominać projektując i wdrażając rozwiązania systemowe nakierowane na tę grupę osób.

Projekt stanowi egzemplifikację zbudowania efektywnej i skutecznej współpracy Uczelni z otoczeniem społecznym oraz przykład tego jak nauka może „przenikać” praktykę, kiedy jest uprawiana w formule badanie - działanie - kształcenie. Stanowiło to modus operandi tworzenia i realizowania pomysłów projektowych.


Wydanie poradnika sfinansowałyśmy w ramach grantu instytucjonalnego, dzięki wsparciu programu grantowego „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 [Programme Active Citizens Fund - Regional under the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021 and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021], prowadzony przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider konsorcjum), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Działania projektowe SIENCE HUB UŁ powstały w ramach dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr 54803/2021/2022 i zostały wdrożone dzięki środkom z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, co umożliwiła Fundacja Idee Społeczne FIDEES.