Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Prawo do pomocy 2

logotypy projektowe

Wartość projektu: 1 911 154,75 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne
Termin realizacji: maj 2021 - listopad 2023

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia wniosku konkursowego, koordynacja i rozliczenie projektu.

Projekt był kontynuacją Programu „Prawo do pomocy”. Realizatorem projektu była Fundacja Słonie na Balkonie z Łodzi. Projekt odpowiadał na rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży, bo jak wynika z badań, co dziesiąte dziecko w województwie łódzkim cierpi na zaburzenia psychiczne lub emocjonalne. Wsparciem Fundacji Słonie na Balkonie objęte były dzieci świadkowie i ofiary przestępstw. Cierpią głównie na depresję, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD, zaburzenia lękowe, epizody psychotyczne, FAS, zaburzenia odżywiania.

Celem projektu była poprawa jakości pomocy kierowanej do dzieci i młodzieży, wywodzących się z rodzin mających trudną sytuację życiową, poprzez utworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Świetlica objęła wsparciem 70 dzieci z Łodzi i powiatów: brzezińskiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickiego. Mieści się w Łodzi przy al. Kościuszki 39.

W ramach projektu każde dziecko zapewnione miało:

  • zajęcia z psychologiem,
  • konsultacje psychiatryczne,
  • terapię,
  • psychoterapię,
  • zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, kompetencji cyfrowych, matematyki, kompetencji uczenia się,
  • zajęcia z arteterapii,
  • w razie potrzeby – dowóz z miejsca zamieszkania do świetlicy socjoterapeutycznej i z powrotem.

Świetlica organizowała zajęcia przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 12:00–20:00. Była prowadzona przez wykwalifikowany personel – psychologów (w tym psychologów z doświadczeniem klinicznym). Świetlica zapewniała wsparcie dzieciom, dzięki któremu, mimo swojej trudnej sytuacji, mogły brać aktywny udział w życiu społecznym. Grafik zajęć w świetlicy wzbogacony był nieodpłatnymi zajęciami hipoterapeutycznymi.

Pracownicy świetlicy, koncentrując się na dzieciach, podnosili efektywność pracy, pozostając w ścisłym kontakcie z ich rodzicami/opiekunami oraz szkołami i innymi instytucjami (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej etc.). Projekt wspomagali swoją pracą młodzi wolontariusze, prowadząc zajęcia lekcyjne. Dzięki nim dzieciaki osiągały lepsze stopnie w szkołach, co ma pozytywny wpływ na proces terapii.

Każde dziecko to osobna historia. Każde wymaga indywidualnego planu terapeutycznego, indywidualnej ścieżki wsparcia. To trudny, ale bardzo wartościowy projekt. Od grudnia wsparcie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej jest kontynuowane w kolejnym projekcie "Prawo do pomocy 3", dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Projekt realizowany jest w partnerstwie Fundacji Słonie na Balkonie i Fundacji Idee Społeczne FIDEES.