Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Prawo do pomocy

logotypy projektowe

Wartość projektu: 1.327.420,80 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne
Termin realizacji: listopad 2018 – październik 2021

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia wniosku konkursowego, koordynacja i rozliczenie projektu.

Realizatorem projektu była Fundacja Słonie na Balkonie z Łodzi. Miał na celu poprawę poprawa jakości pomocy kierowanej do dzieci powyżej 3 roku życia i młodzieży, wywodzących się z rodzin mających trudną sytuację materialną i życiową, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Łodzi, w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2021 r. specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej.

Świetlica objęła wsparciem 55 dzieci powyżej 3 roku życia z obszaru metropolitarnego Miasta Łodzi i powiatów: brzezińskiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickiego. Organizowała zajęcia przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 12:00-20:00, dla 6 grup wiekowych. Była prowadzona przez wykwalifikowany personel – psychologów (w tym psychologów z doświadczeniem klinicznym).

Wsparcie w ramach świetlicy jest kontynuowane w ramach kolejnych edycji projektu - dzięki środkom unijnym funkcjonowanie świetlicy jest zapewnione do marca 2027 r.