Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Mądrzy pomagacze - skuteczniejsze działania

logotypy projektowe

Wartość projektu: 180.763,30 zł
Źródło finansowania: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program Fundusz Młodzieżowy
Termin realizacji: grudzień 2022 - sierpień 2023

Projekt realizowany był w Łodzi i Zgierzu przez Fundację Sarepta i dotyczy angażowania dorosłej młodzieży we wsparcie osób doświadczających kryzysowych sytuacji życiowych, przede wszystkim bezdomności. Realizowany był w Łodzi i Zgierzu. Fundacja Sarepta od 2019 r. tworzy wolontariacką sieć wsparcia osób w kryzysie bezdomności w ramach inicjatywy „Wrzutka (Bez)Domni". Wolontariusze Fundacji to głównie studenci tzw. helping proffesions (pedagogika, resocjalizacja, socjologia, psychologia). Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu stają się indywidualnymi asystentami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Umożliwia to efektywną pracę w relacji jeden na jeden, skoncentrowaną wokół konkretnych problemów danej osoby. To forma wsparcia, która jest bardzo słabo dostępna w ramach publicznego systemu pomocy.

Działania w projekcie:

  • wsparcie asystenckie osób w kryzysie bezdomności i ich dzieci (objęcie wsparciem w ramach projektu minimum 10 osób w kryzysie przez 10 asystentów - praca wykonywana w ramach wolontariatu, stanowiącego wkład własny do projektu),
  • działania edukacyjne na temat potrzeb i wspierania osób w kryzysie bezdomności - 9 webinarów i szkoleń stacjonarnych dla wolontariuszy Fundacji, osób chętnych podjęcia się wolontariatu, a także wszystkich innych zainteresowanych tą tematyką, jak np. pracowników instytucji wspierających osoby w kryzysie bezdomności,
  • specjalistyczne wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności i ich asystentów (180 godzi indywidualnych porad prawnych i psychologicznych, wspierające rozwiązywanie problemów osób w kryzysie, a także obniżające ryzyko wypalenia zawodowego wśród asystentów),
  • działania edukacyjne wśród młodzieży szkolnej i młodzieży projektu Wrzutka (Bez)Domni (warsztaty podnoszące kompetencje miękkie, obywatelskie, budujące świadomość na temat sytuacji i potrzeb osób w kryzysach, w których wzięło udział łącznie 274 uczniów),
  • warsztaty dla wolontariuszy-asystentów i kandydatów na asystentów (praktyczne zajęcia podnoszące kompetencje miękkie, związane z pomaganiem, z elementami superwizji).

Realizator projektu:

logotyp fundacji

Nasz wkład w projekt:

wsparcie na etapie tworzenia wniosku konkursowego, bieżące wsparcie administracyjno-finansowe w trakcie realizacji i rozliczanie projektu.

Dowiedz się więcej o projekcie: