Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Łodzianie dla społeczeństwa przyszłości

logotypy projektowe

Głównym celem zadania jest podniesienie jakości wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Łodzi w ramach innowacyjnych działań podjętych przez Stowarzyszenie Kamienica 56. Polegają one uruchomieniu klubu dla osób 60+ z deficytami neuropoznawczymi, który pracuje w oparciu o metodę Montessori Senior.

Metoda Montessori jest szeroko wykorzystywana w pracy z dziećmi, natomiast liczne badania udowadniają jej skuteczność także w pracy z seniorami, zwłaszcza doświadczającymi deficytów neuropoznawczych, charakterystycznych dla chorób demencyjnych. Demencja to zaburzenia powodujące postępujące pogarszanie się funkcjonowania mózgu, a co za tym idzie – utratę samodzielności życiowej. Co istotne, demencja nie jest naturalnym elementem procesu starzenia się.

Już teraz schorzenia demencyjne mają charakter chorób cywilizacyjnych. Czynnikami ryzyka są inne choroby cywilizacyjne, jak cukrzyca i otyłość, a także siedzący tryb życia. Wzrost liczby zachorowań na choroby demencyjne wynika także ze starzenia się populacji – zjawiska, z którym mamy do czynienia w Polsce, a w największym natężeniu w województwie łódzkim, w tym w jego stolicy Łodzi. Zadanie odpowiada zatem na największe wyzwanie łódzkiej przyszłości, jakim jest utrzymanie dobrej jakości życia mieszkańców w mieście, wśród których w 2050 r. 45% będą stanowić osoby w wieku 60+.

Klub mieści się przy ul. Pomorskiej 96A. Dysponuje 10 miejscami dla osób w wieku 60+, u których zdiagnozowano zaburzenia neuropoznawcze.

Uczestniczki i uczestnicy klubu obejmowani są rocznym programem terapeutyczno-wspierającym. Klub oferuje:

 • regularne spotkania 2 razy w tygodniu po 6 godzin (we wtorki i czwartki od 10:00 do 16:00),
 • konsultacje z gerontopsychologiem,
 • zajęcia jogi i zajęcia z rehabilitantem,
 • muzykoterapię (masaże i koncerty muzykoterapeutyczne),
 • zajęcia pamięciowe,
 • indywidualną terapię zajęciową,
 • wycieczki i spotkania z interesującymi ludźmi,
 • hortiterapię (prowadzoną w ogrodzie przy siedzibie klubu).

Kontakt do klubu:

logo stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kamienica 56

ul. Pomorska 96a lok 2u, 91-402 Łódź

tel: 509 811 499

email: stowarzyszenie@kamienica56.org.pl

Informacje o klubie można śledzić na bieżąco na facebookowym profilu Stowarzyszenia.

Dodatkowym elementem projektu jest wsparcie edukacyjne opiekunów osób starszych.

Oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do członków rodzin, jak i osób pracujących z seniorami w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach. W ramach zadania odbędą się 2 2-dniowe warsztaty z Metody Montessori Senior dla łącznie 24 osób. Warsztaty posłużą poznaniu przez uczestników nowoczesnych technik stymulowania funkcji poznawczych, tworzenia protez poznawczych oraz dostosowywania otoczenia i swojego zachowania do potrzeb seniorów z niepełnosprawnością poznawczą. Uczestnik zyskuje:

 • Zrozumienie podstawowych założeń pedagogiki Marii Montessori i ich dostosowanie do problematyki osób w podeszłym wieku z zaburzeniami poznawczymi.
 • Zmianę stereotypowego sposobu postrzegania „demencji” oraz osób dotkniętych tym problemem.
 • Zdolność wychwycenia, oceny i wykorzystywania zachowanych umiejętności, również u osób w zaawansowanym stadium demencji.
 • Opanowanie technik komunikacji i interakcji dostosowanych do osób z zaburzeniami poznawczymi.
 • Umiejętność tworzenia i dostosowywania zajęć i czynności według umiejętności i cech seniora, tak aby zwiększyć jego aktywne uczestnictwo.
 • Umiejętność angażowania seniorów z demencją w życie społeczne, wzmacniania poczucia przynależności do wspólnoty.
 • Zdolność analizowania i zrozumienia problemów z zachowaniem u osób z demencją, tak aby móc zaproponować konkretne rozwiązania.

Fundacja Idee Społeczne FIDEES jest partnerem zadania.

Upowszechniamy efekty realizacji zadania na terenie województwa łódzkiego. Prowadzimy stałe działania zmierzające do uruchamiania nowych usług społecznych zarówno w Łodzi, jak i na terenie całego województwa. Spotykamy się z interesariuszami (instytucje publiczne, samorządowcy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne), informujemy o o pilotażowym projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Kamienica 56 i poszukujemy możliwości wdrażania analogicznych form wsparcia w innych miejscach województwa łódzkiego.

Wspieramy Stowarzyszenie Kamienica 56 w zakresie pozyskania środków na doposażenie klubu, zwiększenia zakresu jego działań, a przede wszystkim – utrzymania jej działalności po zakończeniu realizacji zadania. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków na projekty społeczne, dzięki czemu zespół Stowarzyszenia będzie mógł skoncentrować się na działalności merytorycznej.

Udział FIDEES w zadaniu pozwoli wypromować projekt i jego efekty na skalę regionalną, a także zwiększy szansę na rozwój klubu jako innowacji społecznej, w tym kontynuację działań po 2024 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie? Skontaktuj się: