Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

CUŚ DOBREGO! Centrum usług środowiskowych w powiecie rawskim

logotypy projektowe

Wartość projektu: 13.047.757,69 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne
Termin realizacji: styczeń 2020 - listopad 2023

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia partnerstwa i wniosku projektowego, koordynacja i rozliczenie projektu, bieżące wsparcie merytoryczne.

Projekt był realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.105 miejsc świadczenia usług społecznych dla 223 osób (172K i 51M).

Usługi społeczne zapewniane w ramach projektu:

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców gmin Regnów, Biała Rawska, miasta Rawa Mazowiecka
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Biała Rawska,
 • asystent rodziny dla mieszkańców gminy Biała Rawska,
 • zwiększenie liczby miejsc i poszerzenie oferty Klubu Seniora w Starej Rossosze,
 • zwiększenie liczby miejsc i poszerzenie oferty Domu Dziennego Pobytu w Przewodowicach,
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu rawskiego,
 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych i dzieci z powiatu rawskiego,
 • usługi zdrowotne: miejsca opieki długoterminowej i teleopieka dla mieszkańców powiatu rawskiego.

Liderem projektu był powiat rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, który realizował projekt w partnerstwie z następującymi podmiotami:

 • SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • FUNDACJA OBUDŹMY NADZIEJĘ
 • Miasto Rawa Mazowiecka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
 • Gmina Rawa Mazowiecka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
 • Gmina Biała Rawska/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej
 • Gmina Regnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie