Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

CUŚ dla pabianickiego

ciąg logotypów

#FunduszeUE

Celem projektu "CUŚ dla pabianickiego" jest zwiększenie dostępu do równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych poprzez utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.12.2023 r. do 30.04.2027 r. 81 miejsc świadczenia usług społecznych dla 127 osób (95K, 32M).

Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez:

 • Gminę Pabianice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach – Partner Wiodący
 • Powiat Pabianicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Partner
 • Miasto Pabianice/Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach – Partner
 • Gminę Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach – Partner
 • Fundację Idee Społeczne FIDEES - Partner

Całkowita wartość projektu wynosi 14 722 377,15 zł, w tym kwota dofinansowania
13 983 723,21 pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W  ramach projektu powstaje 81 miejsc świadczenia usług społecznych w formie:
 • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • sąsiedzkich usług opiekuńczych,
 • usług asystenckich,
 • dwóch klubów dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
 • punktu informacyjnego.
Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu pabianickiego:
 • potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności),
 • otoczenia w/w osób, w szczególności rodziny sprawujące opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami i innymi osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • kadry podmiotów świadczących usługi w społeczności lokalnej.

Dokumenty dla uczestnika projektu:

Regulamin projektu CUŚ dla pabianickiego

Załącznik 1 - formularz rekrutacyjny

Załącznik 2 - oświadczenie RODO

Załącznik 3 - dane uczestników indywidualnych

Załącznik 4 - rezygnacja z udziału w projekcie

W ramach projektu FIDEES realizuje dwa zadania:

Ponadto zarządzamy całością projektu od strony administracyjno-finansowej.

Klub "Biedroneczki"

Adres: Wola Żytowska 4, 95-200 Pabianice

Klub czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 9:00-14:00

Główny celem zajęć oferowanych w klubie jest przełamywanie izolacji społecznej uczestniczek i uczestników, zwiększenie integracji zarówno w grupie, jak i w społeczności lokalnej, rozwijanie pasji, zainteresowań, podtrzymanie i poprawa sprawności psychofizycznej. Oferta klubu:

 • zajęcia z arteterapii oraz animacja czasu uczestników klubu - służą stymulowanie pamięci, rozwijanie dużej i małej motoryki;
 • zajęcia aktywizujące ruchowo (20 godzin w miesiącu) - indywidualne oraz grupowe, służą utrzymaniu i poprawie sprawności psychofizycznej;
 • zajęcia z obsługi komputera i urządzeń mobilnych (4 godziny w miesiącu) - mające na celu pomoc przy bieżącej obsłudze posiadanych przez uczestników urządzeń mobilnych, naukę korzystania z aplikacji i Internetu w telefonie, pogłębienie umiejętności związanych z obsługą komputera;
 • wsparcie psychologiczne (16 godzin w miesiącu) - indywidualne oraz grupowe;
 • warsztaty i spotkania tematyczne (średnio raz na kwartał) - to okazja do poszerzenia wiedzy, nabycia nowych umiejętności, integracji w grupie. Tematyka spotkań jest różnorodna. Warsztaty i spotkania na temat zdrowia pozwalają uczestnikom lepiej zadbać o siebie, swoje zdrowie i samopoczucie oraz kondycję psychiczną i fizyczną. Spotkania związane z kulturą, rozrywką sprzyjają poprawie samopoczucia, rozwijaniu zainteresowań. Dzięki spotkaniom uczestnicy otwierają się na nowe osoby i nowe sytuacje;
 • warsztaty kulinarne - to możliwość podzielenia się wiedzą na temat lokalnej kuchni, tradycji, niemniej ważne jest, że wspólne gotowanie i jedzenie zbliża ludzi. Zakładamy, że w efekcie warsztatów kulinarnych wydana zostanie broszura zbierająca sprawdzone i najlepsze przepisy;
 • wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, ogrodu zoologicznego, botanicznego, na basen - są okazją do rozrywki, edukacji, rozwoju zainteresowań. Wrażenia i doświadczenia z wyjazdów to także inspiracja do działań w klubie, pretekst do rozmów na temat sztuki, do tworzenia prac plastycznych, arteterapeutycznych;
 • zajęcia taneczne - uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z kulturą regionu, utrzymują dobry nastrój i formę fizyczną.

Oferta klubu obejmuje także transport uczestników do i z klubu, transport w trakcie wyjazdów, wycieczek. W ramach niewielkiej opłaty uczestnicy mają zapewniony dwudaniowy obiad.

Za rekrutację uczestników do Klubu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach: ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Klubu prosimy o kontakt z:

 • p. Aleksandrą Pasek, pracownikiem socjalnym, tel. 664 091 403, lub w siedzibie GOPS w Pabianicach, lub
 • p. Lidią Pietrzykowską-Dudek, kierowniczką Klubu, tel. 519 868 787.

Osoby do kontaktu w sprawie projektu: