Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

logotypy projektowe

Wartość projektu: 2.084.786,46 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne
Termin realizacji: styczeń 2019 – wrzesień 2021

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia partnerstwa i wniosku konkursowego, koordynacja i rozliczanie projektu, bieżące wsparcie merytoryczne.

Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) to projekt realizowany w formule partnerskiej. Liderem była Gmina Osjaków (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie), partnerami: Gmina Wieluń (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu), Powiat Wieluński (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu) oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z siedzibą w Wieluniu.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu wieluńskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 73 miejsc świadczenia usług społecznych dla 125 osób w formie:

  • usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
  • sąsiedzkich usług opiekuńczych,
  • świetlicy środowiskowej,
  • Klubu Seniora,
  • wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
  • doradztwa psychologicznego i szkoleń dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.