Fundacja Idee Społeczne

Nasze działania

Projekt zakończony

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim

logotypy projektowe

Wartość projektu: 4.021.585,52 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne
Termin realizacji: październik 2021 - październik 2023

Nasz wkład w projekt: FIDEES był jednym z partnerów w projekcie, w jego ramach zapewniałyśmy wsparcie psychologiczne dla osób korzystających z dwóch świetlic środowiskowych i dwóch klubów dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Koordynowałyśmy i rozliczyłyśmy całość projektu.

Projekt był realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego w okresie od 01.10.2021 r. do 31.10.2023 r. 60 miejsc świadczenia usług społecznych dla 161 osób (90K i 71M) w formie:

  • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 14 mieszkańców Gminy Wodzierady (9K i 5M),
  • dwóch klubów dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dla 20 mieszkańców Gminy Wodzierady (15K, 5M) oraz 7 mieszkańców powiatu łaskiego (2K, 5M),
  • dwóch świetlic środowiskowych dla 30 mieszkańców Gminy Wodzierady (16K, 14 M),
  • wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 90 mieszkańców (45K i 45M) powiatu łaskiego.

Lider: Gmina Wodzierady/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach

Partnerzy: Powiat Łaski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, Fundacja im. Brata Alberta, Fundacja Idee Społeczne FIDEES