FIDEES – logo

Nasze doświadczenie

Fundacja Idee Społeczne FIDEES koordynuje, monitoruje i rozlicza realizację projektów finansowanych z różnych źródeł. Zobacz, kogo obecnie wspieramy.

Aktualne projekty

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

Wartość projektu: 1.737.468,96 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne

Termin realizacji: styczeń 2019 – grudzień 2020

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia partnerstwa i wniosku konkursowego, koordynacja i rozliczanie projektu, bieżące wsparcie merytoryczne.

Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) to projekt realizowany w formule partnerskiej. Liderem jest Gmina Osjaków (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie), partnerzy to: Gmina Wieluń (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu), Powiat Wieluński (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu) oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z siedzibą w Wieluniu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu wieluńskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 73 miejsc świadczenia usług społecznych dla 125 osób w formie:

Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Wartość projektu: 4.105.527,92 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne

Termin realizacji: październik 2017 – wrzesień 2020

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia partnerstwa i wniosku konkursowego, koordynacja i rozliczanie projektu, bieżące wsparcie merytoryczne.

Projekt realizowany w partnerstwie: Lider Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej), partnerzy: Gmina Cielądz, Gmina Biała Rawska, Gmina Rawa Mazowiecka, Fundacja Obudźmy Nadzieję w Rawie Mazowieckiej, Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. 185 miejsc świadczenia usług społecznych w formie:

Prawo do pomocy

Wartość projektu: 1.327.420,80 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020, środki własne

Termin realizacji: listopad 2018 – październik 2021

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia wniosku konkursowego, koordynacja i rozliczanie projektu.

Realizatorem projektu jest Fundacja Słonie na Balkonie z Łodzi. Jego cel to poprawa jakości pomocy kierowanej do dzieci powyżej 3 roku życia i młodzieży, wywodzących się z rodzin mających trudną sytuację materialną i życiową, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Łodzi, w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2021 r. specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej. Świetlica obejmuje wsparciem 55 dzieci powyżej 3 roku życia z obszaru metropolitarnego Miasta Łodzi i powiatów: brzezińskiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickiego. Organizuje zajęcia przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 12:00-20:00, dla 6 grup wiekowych. Jest prowadzona przez wykwalifikowany personel – psychologów (w tym psychologów z doświadczeniem klinicznym). Więcej informacji na stronie Fundacji Słonie na Balkonie.

Zakończone projekty

Nasza Solidarność II

Wartość projektu: 137.500 zł

Źródło finansowania: Program Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (ASOS), środki własne

Termin realizacji: lipiec - grudzień 2020

Jako realizator projektu: wykorzystaliśmy efektywne partnerstwo, rozwinęliśmy sprawdzone w środowisku seniorów rozwiązania, rozbudowaliśmy sieć wsparcia opartą m.in. o wolontariat seniorów.

Projekt zakładał tworzenie sieci samopomocowo – informacyjnej, a także profesjonalizację świadczenia usług wolontarystycznych przez emerytów i rencistów zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność (KSEiR). Chcieliśmy, aby projekt przyczynił się do kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych. KSEiR był partnerem Fundacji FIDEES przy realizacji projektu.

Projekt „Nasza Solidarność II” stanowił kontynuację działań podjętych w 2018 roku. Prowadzone wówczas porady prawne spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród seniorów, broszury opracowanego przez nas poradnika prawnego zostały w całości rozdysponowane wśród zainteresowanych.

W 2020 r. ponownie skierowaliśmy działania do członków 23 sekcji regionalnych KSEiR w całej Polsce. Były to porady prawne, na podstawie których zostały opracowane poradniki wspomagające rozwiązywanie problemów życiowych osób starszych. Porady prawne były udzielane przez doświadczonych prawników, a organizowane przez wolontariuszy - seniorów. Ich zadaniem było poszukiwanie sal do udzielania porad, informowanie społeczności lokalnej o możliwościach skorzystania z poradnictwa.

Elementem projektu było zorganizowanie Kongresu dla członków KSEiR, podczas którego poruszone były kwestie dotyczące różnych form aktywności społecznej, w tym upowszechniania wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udziału osób starszych w sferze polityki, aktywności obywatelskiej i społecznej. Efektem Kongresu było wypracowanie form działania zwiększających skuteczność członków KSEiR w aktywności obywatelskiej w lokalnych środowiskach.

Pobierz poradniki prawne dla seniorów:

Poradnik prawny część II - Testamenty i darowizny

Poradnik prawny część III - Opłaty abonamentowe RTV

Nasza Solidarność

Wartość projektu: 227.225 zł

Źródło finansowania: Program Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (ASOS), środki własne

Termin realizacji: marzec – grudzień 2018

Jako realizator projektu: stworzyliśmy efektywne partnerstwo, wykorzystaliśmy naszą wiedzę z obszaru aktualnych wyzwań środowiska seniorów, stworzyliśmy ogólnopolską siatkę pracowników i wolontariuszy, opracowaliśmy fachowy poradnik, wypracowaliśmy założenia do kolejnych projektów na rzecz seniorów (w tym wolontariat seniorów).

Projekt realizowany był w partnerstwie z Krajowym Sekretariatem Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność (KSEiR). Polegał na prowadzeniu stałych porad prawnych w 23 sekcjach KSEiR z całej Polski – łącznie 644 godzin dla 450 osób w 23 miastach. Na podstawie raportów z udzielanych porad, sporządzanych przez prawników, opracowany i wydrukowany został poradnik prawny wspomagający rozwiązywanie problemów życiowych osób starszych. Poradnik przybliża tematykę darowizny, umowy dożywocia, zapisów na wypadek śmierci (testament) oraz zachowku, w tym kwestie podatkowe, opłaty i inne obowiązki publiczno-prawne. Oprócz tego dla seniorów przeprowadzono szkolenia z zakresu zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, politycznym i obywatelskim. Zorganizowano 4 3-dniowe szkolenia seminaryjno-warsztatowe dla łącznie 62 osób. Ich uczestnicy wypracowywali lokalne strategie aktywizacji społecznej i obywatelskiej. Odbyła się także 3-dniowa wizyta studyjna w Warszawie, w której wzięły udział 24 osoby. W jej ramach uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Senioralnej w Sejmie i mieli możliwość aktywnego udziału w jej obradach, a także spotkali się z wolontariuszami pracującymi na rzecz seniorów.

O tym, jak ważne są inicjatywy na rzecz aktywności społecznej seniorów, świadczą ich opinie wyrażone w ramach ewaluacji projektu:

Solidarność jest potrzebna emerytom aby zawsze propagowali, przekazywali młodszemu pokoleniu tradycje Związku i jego idee.

„Solidarność” daje nam możliwość działania . Daje możliwość wyrażania zbiorowych opinii, w wyborach wszystkich szczebli, możliwość krytykowania. Nigdy nie przestaliśmy być członkami „S”, a ideały „S” są dla nas zawsze żywe i ważne. W naszym wieku spotkania z ludźmi o bliskich nam poglądach są bardzo ważne.

Pracując w zespołach mamy świadomość o wartościach i sile naszych współbraci. Jesteśmy winni przekazywania tych wartości naszym potomkom.

Poradnik prawny dla seniora – cz. I

Rodzina

Wartość projektu: 499.235,35 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, środki własne

Termin realizacji: styczeń 2017 – czerwiec 2018

Nasz wkład w projekt: wsparcie na etapie tworzenia wniosku projektowego, sprawne zarządzanie projektem, całkowite rozliczenie zamknięcie projektu.

Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie. Jego celem było zapewnienie mieszkańcom gminy Osjaków dostępu do profesjonalistów na terenie gminy, bez konieczności dojazdów daleko od domu. W ramach projektu zatrudniono dwóch asystentów rodziny oraz utworzono Punkt Wsparcia Rodziny, w którym prowadzone były zajęcia terapii uzależnień, zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz logopedą. Projekt nie był zarezerwowany wyłącznie dla klientów pomocy społecznej. Bez względu na osiągany dochód, mieszkaniec gminy mógł np. skonsultować swój problem z prawnikiem, uzyskać wsparcie od terapeuty czy psychologa. Pomoc rodzinom w ich miejscu zamieszkania zapewniali z kolei asystenci rodziny, którzy indywidualnie pracowali przy rozwiązywaniu codziennych kłopotów. Uczyli i podpowiadali, jak najlepiej prowadzić gospodarstwo domowe i poprawiać relacje miedzy członkami rodziny. Cennym wsparciem byli także terapeuci rodzinni, którzy pomagali rodzicom w pokonaniu wyzwań i trudności wychowawczych.

Bezpieczny Senior

Wartość projektu: 8.700 zł

Źródło finansowania: Województwo Łódzkie (Regionalne Centrum Polityki Społecznej), środki własne

Termin realizacji: maj – listopad 2017

Jako realizator projektu: wykorzystaliśmy w praktyce naszą wiedzę o potrzebach seniorów, pozyskaliśmy ekspertów do współpracy w formule pro publico bono, opracowaliśmy kompleksową ofertę warsztatową dla seniorów, którą można realizować w ramach innych projektów.

Projekt skierowany był do seniorów i miał na celu zwiększenie ich wiedzy i umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami występującymi w codziennym życiu. Przeprowadzono 3 seminaria (woj. łódzkie – Pabianice, Bełchatów, Zgierz) dla łącznie 61 osób. Tematyka poruszana na seminariach dotyczyła m.in.: zachowania podczas ataku bezpośredniego przez agresywną osobę, podczas próby porwania, kradzieży, wyłudzenia, zasad bezpiecznych zakupów przez Internet, wykształcenia „bezpiecznych odruchów”. Seniorzy wzięli udział w zajęciach Krav Magi, uczyli się technik i odpowiedniego zachowania w sytuacjach zagrożenia, zapoznali z podstawowymi zasadami ratownictwa i pierwszej pomocy (m.in. odbyli trening sztucznego oddychania na fantomie).

Nowe technologie, nowe sposoby komunikacji oraz ogrom informacji napływających do seniorów zwiększają zagrożenia w codziennym życiu osób starszych. Stąd potrzeba prowadzenia stałej edukacji osób starszych, szczególności dotyczącej bezpieczeństwa zdrowotnego oraz bezpiecznych zachowań. Nie zawsze możemy towarzyszyć naszym bliskim i chronić ich przed zagrożeniem. Seniorzy powinni otrzymywać cyklicznie informację, a w miarę możliwości brać udział w warsztatach dotyczących podstaw udzielania pierwszej pomocy, reakcji na bezpośrednie zagrożenie fizyczną napaścią oraz umiejętnościom przeciwstawiania się oszustom. Z ankiety ewaluacyjnej po przeprowadzeniu projektu „Bezpieczny Senior”:

Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina

Wartość projektu: 114.865 zł

Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne

Termin realizacji: luty – październik 2017

Jako realizator projektu: stworzyliśmy efektywne partnerstwo, wykorzystaliśmy praktyczną wiedzę naszego zespołu w angażowaniu społeczności lokalnych w działania, wsparliśmy aktywistów naszym know-how w zakresie animacji społecznej.

Projekt realizowany był wspólnie z Instytutem Spraw Obywatelskich z Łodzi. Miał na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego rodzin w 10 społecznościach lokalnych na terenie woj. łódzkiego. Łącząc chęć działania na rzecz lokalnych społeczności z ekspercką wiedzą z obszaru bezpieczeństwa żywnościowego, postanowiliśmy przeszkolić 10 liderów społecznych, aby mogli podjąć rolę detektywów w służbie bezpiecznej żywności. Opracowaliśmy innowacyjny model działań społecznych, skoncentrowanych wokół lokalnego „śledztwa” na temat dostępnej żywności, zwyczajów konsumenckich czy sposobów uprawy roślin. Podczas 3-dniowego warsztatu każdy z detektywów otrzymał fachową wiedzę, tak, aby móc przeprowadzić śledztwo i zorganizować akcję społeczną wokół jego wyników. W efekcie przeprowadzono 10 różnych śledztw i działań lokalnych, związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, m.in.:

Podsumowanie projektu odbyło się podczas spotkania na Targach Natura Food w Łodzi. Działamy lokalnie i inspirujemy się nawzajem – tak w kilku słowach można podsumować aktywność społeczników zaangażowanych w projekt.

Niezbędnik detektywa bezpiecznej żywności