FIDEES – logo

Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni w Dłutowie oraz przeszkolenie personelu

zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni Fundacji Idee Społeczne FIDEES w Dłutowie oraz przeszkolenie personelu Fundacji w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni w ramach projektu „Pracuś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Na oferty czekamy do 23.12.2020 r. do godziny 8:30.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące klauzuli społecznej

Załącznik nr 6 – Wzór umowy