FIDEES – logo

Uruchamiamy kolejny projekt dla seniorów

nasza_solidarnosc_II

W 2018 r. w partnerstwie z Krajowym Sekretariatem Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność realizowaliśmy projekt „Nasza Solidarność”. Trzeba pamiętać, że członkami Sekretariatu są osoby starsze, często powyżej 80 roku życia. Są aktywne społecznie, choćby z racji działalności w emeryckiej Solidarności. I tę aktywność staraliśmy się „wykorzystać” w projekcie.

„Nasza Solidarność” skupia się przede wszystkim na poradnictwie prawnym dla seniorów (wszystkich, nie tylko członków Solidarności) oraz organizacji poradnictwa przez wolontariuszy seniorów. Ten prosty zabieg umożliwia nie tylko rozwiązywanie życiowych problemów, ale też wykorzystuje potencjał seniorów, ich aktywność i autentyczną chęć działania dla drugiego człowieka. Senior wolontariusz jawi się więc nie tylko jako osoba, która oczekuje pomocy, ale również jako osoba, dzięki której pomoc dociera do innych. Efekty projektu przerosły oczekiwania.

Po pierwsze, wśród udzielających porad prawników znalazły się osoby starsze, które nie tylko na równi z młodszymi kolegami udzielały profesjonalnego wsparcia, ale też starały się rozwiązać problemy seniorów nie bacząc na czas, jaki poświęcały konkretnej osobie. Udzielanie porad prawnych było dla nich nie tylko powrotem do zawodu, ale też wzmocniło poczucie własnej wartości, co stanowi niewątpliwie wartość dodaną projektu.

Po drugie, poradnictwo spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców, choć mieliśmy obawy, czy zainteresowani dotrą do „naszych” prawników, choćby ze względu na wiek, stan zdrowia. Staraliśmy się organizować poradnictwo w miejscowościach, w których nie ma punktów pomocy prawnej.

Po trzecie, w  opinii wolontariuszy – seniorów, organizujących poradnictwo prawne, możliwość udziału w projekcie zwiększyło ich poczucie sprawstwa i dostarczyło sporo osobistej satysfakcji z wykonywanych prac.

Po czwarte, na podstawie problemów poruszanych podczas udzielanych porad, opracowaliśmy Poradnik Prawny Seniora. Jego treść oraz układ graficzny na etapie przygotowania były konsultowane z seniorami, co niewątpliwie jest dobrą praktyką do stosowania w przyszłości, szczególnie gdy dotyczy to trudnych zagadnień prawnych.

Zobacz nasz Poradnik prawny dla seniora – cz. I

A dla nas? To był ważny projekt. Praca z prawnikami, wolontariuszami seniorami, przyniosła wiele satysfakcji. Bieżące kontakty, rozwiązywanie problemów i dylematów, upewniło nas w korzyściach, jakie projekt daje osobom starszym. Towarzyszyły mu długie rozmowy telefoniczne z 27 wolontariuszami i 21 prawnikami. Na każdym etapie projektu staraliśmy się ich wspierać i wsłuchiwać w pomysły (np. powstały specjalne ulotki reklamujące poradnictwo) i problemy (np. kiedy w jednej miejscowości pojawiły się problemy z lokalem w którym miałyby się odbywać porady).

„Nasza Solidarność II” jest kontynuacją projektu z 2018 r. Nie mogliśmy poprzestać na tylko jednej edycji, ze względu na duże zainteresowanie i potrzeby odbiorców, przekazywane nam mailowo i telefonicznie. Obecnie przy pomocy naszego partnera KSEiR NSZZ Solidarność, zaczynamy nabór wolontariuszy seniorów oraz ustalamy 23 miejsca udzielania porad prawnych. Po zebraniu tych informacji będziemy zawierać umowy z wolontariuszami i zapraszać do składania ofert przez prawników. A następnie … projekt dotrze do uczestników. Nie zapominamy też o bezpieczeństwie epidemicznym. Przygotowujemy regulaminy COVID 19, w których ujęte będą procedury postępowania zmniejszające ryzyko zachorowań przy udzielaniu porad prawnych.

To co zasługuje na szczególną uwagę, to pełniona przez seniorów zrzeszonych w KSEiR rola depozytariuszy ważnych zdarzeń w najnowszej historii Polski. Wielokrotnie uczestnicy podkreślali wagę kontaktu z młodym pokoleniem oraz pozostawaniem aktywnym ze względu na „Solidarnościowe” korzenie. Dla nas projekt „Nasza Solidarność II” to przede wszystkim okazja do pracy na rzecz osób starszych, którzy swoim doświadczeniem i dokonanymi wyborami życiowymi szczególnie zasługują na działania wspierające i rozwijające ich dotychczasową aktywność.

W sprawie projektu zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Kucharską, agnieszka.kucharska@fidees.org, tel. 577 812 614