FIDEES – logo

Rusza kolejne centrum usług środowiskowych w województwie łódzkim

cus lask

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim to kolejny projekt partnerski, na który pomogliśmy pozyskać środki i w którym jesteśmy partnerem.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego w okresie od 01.10.2021 r. do 30.06.2023 r. 60 miejsc świadczenia usług społecznych dla 161 osób (90K i 71M) w formie:

Całkowita wartość projektu wynosi 4 021 585,52 zł i obejmuje 3 618 434,26 zł dofinansowania ze środków unijnych oraz wkład własny. Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. - 30.06.2023 r.

Lider projektu to Gmina Wodzierady/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach. Partnerami projektu są: Powiat Pabianicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku oraz dwa podmioty ekonomii społecznej, czyli Fundacja im. Brata Alberta i Fundacja Idee Społeczne FIDEES.


FIDEES będzie realizował wsparcie psychologiczne w ramach oferty dwóch świetlic środowiskowych, które zostaną uruchomione w Kwiatkowicach i w Zalesiu. Wsparcie psychologiczne zorganizujemy także dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w dwóch klubach, które powstaną w powiecie łaskim.

Cieszymy się na kolejne lata współpracy z partnerami publicznymi i pozarządowymi, a przede wszystkim - na możliwość realnego wspierania mieszkańców województwa i budowania systemu wysokiej jakości usług społecznych.