FIDEES – logo

Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

kongres

W ramach projektu „Nasza Solidarność II” współorganizowaliśmy Kongres KSEiR NSZZ „Solidarność” w Spale.

Gościem Kongresu była Ewa Tomaszewska, b. posłanka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP i Bogdan Osiński, członek Zarządu Regionu Łódzkiej „Solidarności” i członek Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”. Podczas Kongresu odczytano listy skierowane do uczestników Kongresu z wyrazami głębokiego szacunku do działaczy lat '80 i życzeniami owocnych obrad od minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg i przewodniczącej sejmowej komisji polityki senioralnej poseł Joanny Borowiak.

Tematyka Kongresu skupiona była na zagadnieniach związanych z aktywnym udziałem osób 60 + w życiu publicznym, a ze względu na 40 rocznicę powstania NSZZ Solidarność często pojawiały się odniesienia do początków „S”. Przewodniczący Rady Pan Dariusz Kucharski zapoznał uczestników z działalnością KSEiR w okresie czerwiec 2018 – wrzesień 2020. Zaprezentował także doświadczenia KSEIR w realizacji projektów we współpracy z Fundacją Idee Społeczne FIDEES oraz przedstawił założenia i stan realizacji projektu „Nasza Solidarność II”. Położył nacisk na rolę wolontariuszy – seniorów w projekcie oraz możliwościach rozwoju wolontariatu w ramach prac KSEIR.

Pani Ewa Tomaszewska przedstawiła projekt ustawy przyjętej przez Radę Ministrów, o podniesieniu świadczenia emerytalnego do 2400 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych w okresie PRL. Dzięki nowym przepisom każda osoba mająca ww. status, a której świadczenie emerytalne lub rentowe jest niższe niż 2400 zł, będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego. Kwota będzie corocznie waloryzowana. Ponadto osobom tym przysługiwać będzie ulga na przejazdy w komunikacji środkami publicznego transportu zbiorowego.

Pan Stanisław Alot przedstawił skuteczność emerytów i rencistów zrzeszonych w  NSZZ Solidarność w życiu publicznym, popartą analizą i przykładami działań z lat '80. Podsumował doświadczenia osób 60+ w kształtowaniu polityki publicznej oraz wpływaniu na decyzje władz.

Uczestnicy Kongresu prowadzili żywą dyskusję wokół poruszanych zagadnień. Z powagą wskazywali na wyzwania stojące przed seniorami, ich odpowiedzialnością wobec młodych ludzi. Osoby 60+ muszą włączać się w publiczną dyskusję, wykorzystując swoje doświadczenia życiowe, by nie zaprzepaścić szansy pomyślnego rozwoju społeczności lokalnych i całego państwa.

Uczestnicy Kongresu dyskutowali również na temat efektów obrad. I tak wspólnie wypracowali Apel o ogłoszeniu roku 2021 Rokiem Solidarności. Podkreślono w nim, że w roku 2020 obchodzimy 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność - „To historyczne wydarzenie, które zmieniło Europę i świat, powinno być odpowiednio uhonorowane i upamiętnione".

Podczas Kongresu uczestnicy przyjęli Stanowiska w sprawie:

Drugi dzień obrad rozpoczęto od spotkania modlitewnego w zabytkowym drewnianym kościółku pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, który powstał w 1924 roku z inicjatywy Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Po zamachu majowym w 1926 roku częstym gościem w Spale był prezydent Ignacy Mościcki, która stała się jego ukochanym miejscem, nazywano ją „drugim Belwederem”. Po śniadaniu przybliżono zebranym ośrodki wypoczynkowe w Jarnołtówku, Spale, Zakopanem i Bukowinie Tatrzańskiej z ponad 650 miejscami noclegowymi i  możliwością pobytu wypoczynkowego, organizacji turnusów rehabilitacyjnych, szkoleń, imprez okolicznościowych, a także zorganizowanych pobytów dla dzieci i młodzieży.

Seniorzy byli wdzięczni za możliwość uczestnictwa w projekcie i deklarowali stałą współpracę z Fundacją FIDEES przy realizacji przedsięwzięć na rzecz osób 60+.