Projekty

Projekty

Koordynujemy, rozliczamy projekty, które zostały przez nas przygotowane. Zależy nam na jak najlepszej realizacji, dlatego czuwamy nad całym procesem realizacji projektu. W tym momencie koordynujemy poniższe projekty:

    • PROJEKT „NASZA SOLIDARNOŚĆ” W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020     Projekt zakłada zwiększenie wiedzy sprzyjającej poprawie funkcjonowania obywatelskiego i profesjonalizacji świadczenia usług wolontarystycznych emerytów i rencistów zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność (KSEiR). KSEiR jest partnerem przy realizacji projektu. Projekt kierowany jest do członków 23 sekcji regionalnych Krajowego Sekretariatu w całej Polsce. Polega na stałym prowadzeniu porad prawnych w 23 sekcjach KSEiR, na podstawie których zostanie opracowany poradnik prawny wspomagający rozwiązywanie problemów życiowych osób starszych. Elementem projektu są szkolenia zwiększające wiedzę z zakresu zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w sferze polityki, aktywności obywatelskiej i społecznej. Ich efektem jest wypracowanie form działania zwiększających skuteczność członków KSEiR w formułowaniu opinii i aktywności obywatelskiej w lokalnych środowiskach. Projekt przewiduje również organizację wizyty studyjnej liderów regionalnych KSEiR mających wzmocnić determinację w aktywizowaniu członków . Efektem projektu będzie założenie organizacji pozarządowej specjalizującej się w prowadzeniu działań na rzecz emerytów i rencistów zrzeszonych w NSZZ Solidarność oraz aktywizacja niezrzeszonych seniorów. W przygotowaniu projektu brały udział osoby starsze – członkowie Prezydium KSEiR • Poradnik seniora

Publikacja powstała w ramach i na podstawie działań realizowanych na rzecz osób w wieku 60+ w projekcie „Nasza Solidarność”, w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Poruszana w poradniku tematyka to zebrane i przeanalizowane problemy, z jakimi zgłaszali się do prawników seniorzy. Były one niezwykle zróżnicowane, jednak większość dotyczyła kwestii przekazania majątku najbliższym za życia i dziedziczenie po śmierci. Ponieważ budzi to nadal wiele wątpliwości, realizatorzy projektu, po konsultacji z prawnikami świadczącymi usługi doradztwa prawnego w ramach projektu, podjęli decyzję o przygotowaniu publikacji w całości poświęconej tejże tematyce.

Zobacz poradnik (pdf)


 • Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług w zakresie udzielania porad prawnych dla seniorów - uczestników projektu pn.  „Nasza Solidarność” w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (Wałbrzych)

Zapytanie ofertowe (pdf)

załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc)

klauzula informacyjna dla kontrahenta (pdf)

 • Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług w zakresie udzielania porad prawnych dla seniorów - uczestników projektu pn.  „Nasza Solidarność” w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (Legnica)

Zapytanie ofertowe (pdf)

załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc)

klauzula informacyjna dla kontrahenta (pdf)

 • Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług w zakresie udzielania porad prawnych dla seniorów - uczestników projektu pn.  „Nasza Solidarność” w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe (pdf)

załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc)

klauzula informacyjna dla kontrahenta (pdf)

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „Nasza Solidarność”, realizowanego w ramach dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu ASOS  • "Nowy start"  • "Pracujący rodzic"  • "Akademia Uśmiechu"  • "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego"  • "Centrum Usług Społecznych dla powiatu piotrkowskiego". 

   Centrum Usług Społecznych zakłada kooperację w realizacji usług społecznych, w ramach kompetencji i zasobów poszczególnych partnerów. Centrum Usług Społecznych będzie realizować następujące usługi:

   1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (Gmina Grabica, Wolbórz, Sulejów, Moszczenica)         
   2. Klub Seniora (Gmina Grabica)
   3. Świetlice środowiskowe (Gmina Sulejów)
   4. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (powiat piotrkowski)
   5. Miejsca Krótkookresowego pobytu dziennego (Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym)
   6. Mieszkania Wspomagane (Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Fundacja Idee Społeczne FIDEES)
   7. Świetlice Podwórkowe (Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego)
   8. Dom Dziennego Pobytu (Fundacja Idee Społeczne FIDEES)

   Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, w ramach posiadanych zasobów kadrowych, utworzy świetlicę podwórkową, prowadząc zajęcia w 4 oddziałach: w Gminach Grabica, Moszczenica, Wolbórz i Sulejów, korzystając z zasobów lokalowych, udostępnianych przez Gminy. Łącznie, świetlica będzie liczyć 120 miejsc, oferując opiekę głównie na obszarach wiejskich, w sołectwach, w których nie ma dostępu do opieki dla dzieci powyżej 3 roku życia.  • „RODZINA”.  Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Osjaków dostępu do profesjonalistów na terenie gminy, bez konieczności dojazdów daleko od domu. Nie ma więc problemu z dotarciem do placówki, godzinami jej otwarcia, kolejkami i zapisami. Rozwiązuje to także problem osób niepełnosprawnych. Psycholog, terapeuta, terapeuta uzależnień, terapeuci rodzinni, prawnik, pracownicy socjalni, asystenci rodziny udzielają już od początku tego roku bezpłatnej pomocy i wsparcia dla mieszkańców gminy Osjaków. W ramach projektu utworzono Punkt Wsparcia Rodziny, który mieści się lokalnej bibliotece. Projekt nie jest zarezerwowany wyłącznie dla klientów pomocy społecznej. Przeciwnie, bez względu na osiągany dochód, mieszkaniec naszej gminy może np. skonsultować swój problem z prawnikiem, uzyskać wsparcie od terapeuty czy psychologa. Pomoc rodzinom w ich miejscu zamieszkania zapewniają z kolei asystenci rodziny, którzy indywidualnie pracują przy rozwiązywaniu codziennych kłopotów. Uczą i podpowiadają, jak najlepiej prowadzić gospodarstwo domowe i poprawiać relacje miedzy członkami rodziny. Asystenci rodzin są zatrudnieni w systemie zadaniowym, tak by móc świadczyć swoje usługi w godzinach wynikających z potrzeb danej rodziny. Cennym wsparciem są także terapeuci rodzinni, którzy pomagają rodzicom w pokonaniu wyzwań i trudności wychowawczych. Niezwykłym atutem jest to, że można uczestniczyć w spotkaniu grupowym, ale także liczyć na indywidualna wizytę i rozmowę. Kolejnym bonusem dla zaangażowanych i aktywnych uczestników jest dodatkowa pomoc finansowa. Mieszkańcy spoza Osjakowa mogą także ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na zajęcia i spotkania. Półmilionowy budżet projektu przewiduje udział 90 osób. 


  • „BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ, BEZPIECZNA RODZINA" Od lutego do października 2017 r. wspólnie z Instytutem Spraw Obywatelskich (INSPRO) realizowaliśmy projekt "Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina", dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Celem projektu było zwiększenie aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego rodzin w 10 społecznościach lokalnych na terenie woj. łódzkiego. Jakie były nasze założenia? Intensyfikacja rolnictwa, przemysłowa produkcja żywności, wzrost zużycia pestycydów oraz zanik lokalnych rynków produkcji i zbytu niesie za sobą spadek jakości żywności. Obserwuje się także niski poziom wiedzy na ten temat. Powoduje to zagrożenia dla zdrowia rodzin, szczególnie dla nowych pokoleń. Łącząc chęć działania na rzecz lokalnych społeczności z ekspercką wiedzą z obszaru bezpieczeństwa żywnościowego, postanowiliśmy przeszkolić 10 liderów społecznych, aby mogli podjąć rolę detektywów w służbie bezpiecznej żywności. Opracowaliśmy innowacyjny model działań społecznych, skoncentrowanych wokół lokalnego "śledztwa" na temat dostępnej żywności, zwyczajów konsumenckich czy sposobów uprawy roślin. Wszystko to ma bowiem wpływ na jakość tego, co trafia na nasze talerze.Na początku...

Rozpoczęliśmy od nawiązania współpracy z 10 osobami zainteresowanymi ekologią, zdrowiem, rolnictwem, działaniami społecznymi. Grupa ta stanowiła prawdziwy przekrój społeczny. Wśród naszych detektywów były emerytki, uczeń gimnazjum, założyciel fundacji, pszczelarz prowadzący zagrodę edukacyjna dla dzieci, nauczycielka, aktywistka z kooperatywy spożywczej, członek Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów, członkinie stowarzyszeń działających na terenach wiejskich. 

Poznajemy się i uczymy - warsztat dla detektywów

Większość naszych detektywów to osoby, które już wcześniej interesowały się tematami związanymi z żywnością. Zależało nam jednak, aby otrzymały fachową wiedzę o tym, co to jest bezpieczeństwo żywnościowe i jakie są jego uwarunkowania. Detektywi mieli nie tylko badać tę kwestię w swoich społecznociać, ale zostać także lokalnymi edukatorami. Dlatego zaprosiliśmy ich na intensywny, trzydniowy warsztat z ekspertami z INSPRO. Odbył się w podłódzkiej Zofiówce w dniach 14-16 lipca 2017 r.

Wsparcie profesjonalistów - Doroty Metery, certyfikującej produkty i zakłady rolnictwa ekologicznego oraz Danuty Pilarskej, aktywistki i rolniczki ekologicznej - było nie do przecenienia. Opowiedziały, jak w praktyce kształtuje się rynek żywności w Polsce i na świecie, na co zwracać uwagę, kupując żywność, co to znaczy, że dany produkt jest ekologiczny...

Rafał Górski, prezes INSPRO, zadbał o to, aby detektywi wrócili do swoich społeczności z gotowymi planami działania. Patrycja Kołomańska wprowadziła ich w tajniki zasad komunikacji i wykorzystywania social mediów w prowadzeniu akcji i kampanii społecznych.


Do dzieła! Lokalne śledztwa i akcje

Wyposażeni w wiedzę o bezpieczeństwie żywnościowym oraz w narzędzia do przerowadzenia śledztw, detektywy wrócili do swoich społeczności i przystapili do działania. 

Każdy z nich mierzył się z innym wyzwaniem, a śledztwa dotykały różnych kontekstów bezpieczeństwa żywnościowego. Część osób postanowiła przeprowadzić badania opinii społecznej w formie ankiet czy wywiadów bezpośrednich, sprawdzając znajomość problematyki bezpieczeństwa żywnościowego i stopień zaangażowania wśród obywateli, rolników oraz producentów i dystrybutorów żywności. Innym przykładem było śledztwo prowadzone w sklepach na temat jakości dostępnych w nich wędlin oraz całej ścieżki „od produkcji po kontrolę jakości i sprzedaż” (wywiady w instytucjach kontrolnych, Sanepidzie). Kolejne śledztwo związane było ze środowiskiem młodych konsumentów – badanie postaw dzieci ze szkoły podstawowej. Inna liderka zajęła się analizą świadomości konsumenckiej wśród swojej licznej rodziny, którą odwiedza m.in. zajmując się wnukami. Dla osób aktywnych udzielających się w różnych środowiskach były to więc naturalne wybory typów monitoringu – śledztw na temat bezpieczeństwa żywnościowego.

Najważniejszym elementem terenowych działań detektywów było jednak zmobilizowanie mieszkańców swojej miejscowości czy wsi do zainteresowania się tematem śledztwa i szerzej - bezpieczeństwem żywnościowym. W tym celu organizowali oni różnego rodzaju akcje społeczne, podczas których przekazywali wyniki swoich śledztw, upowszechniali wiedzę o bezpieczeństwie żywnościowym, uświadamiali, co jako konsumenci powinniśmy wiedzieć, dokonując codziennych zakupów w sklepach osiedlowych, supermarketach czy na rynkach. W ten sposób w każdej społeczności odbyło się wydarzenie związane z tematyką bezpieczeństwa żywnościowego, m.in.:

 • spotkanie dla mieszkańców Głowna na temat postaw lokalnej społeczności wobec żywności ekologicznej,
 • spotkanie dla seniorów z Opoczna, podczas którego dowiedzieli się więcej o najbardziej powszechnych produktach spożywczych, jak wędliny czy dżemy,
 • stoisko podczas dożynek w Poddębicach, na którym zbierano podpisy popierające wprowadzenie jednolitego znakowania żywności wolnej od GMO,
 • warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łaznowie i ich rodziców na temat zdrowych zwyczajów żywieniowych, połączone z Eko-przyjęciem,
 • spotkanie dla mieszkańców łódzkiego Teofilowa, preznentujące opinie przedstawicieli sklepów osiedlowych na temat dostępności żywności ekologicznej,
 • spotkania z lokalnymi producentami i dystrybutorami żywności ekologicznej z okolic Zgierza,
 • warsztaty edukacyjne dla dzieci na temat życia pszczół i właściwości miodu.

Na koniec - spotkanie podsumowujące

Przestrzeń Targów Natura Food w Łodzi stanowiła idealne miejsce do spotkania podsumowującego działania detektywów w służbie bezpiecznej żywności. Prezentacje z lokalnych działań oraz wymiana doświadczeń odbyły się 14 października 2017 r.

Działamy lokalnie i inspirujemy się nawzajem. Tak w kilku słowach można podsumować aktywność społeczników zaangażowanych w projekt. Oprócz głównego celu projektu, czyli edukowania społeczności na tematy związane z bezpieczeństwem żywnościowym, wartością dodaną z pewnością były relacje, które połączyły naszych detektywów. 

Mobilizujące do realizowania podobnych do projektu „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina” przedsięwzięć jest również to, że udało się zaszczepić wrażliwość na szeroko pojęte dobro i zdrowie rodziny oraz dbałość o środowisko naturalne wśród wielu odbiorców projektu np. członków rodzin, uczniów czy wolontariuszy. Każdy nowy świadomy konsument to szansa na lepsze jutro dla naszej planety.

Smaczku całemu projektowi dodaje fakt, że każdy z detektywów prowadził śledztwa „po swojemu” I nie chodzi tu bynajmniej o samowolę, a o pomysł na działania, inne grupy docelowe, formy komunikacji itd. Wśród odbiorców, także pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych, byli uczniowie ze szkoły podstawowej, emeryci, członkowie kooperatywy spożywczej, rolnicy, pszczelarze… Podczas opowieści o prowadzonych działaniach nie zabrakło ciekawych anegdot, dzielenia się spostrzeżeniami o największych wyzwaniach, rad w jaki sposób mogą działać następcy detektywów.

Projekt „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina” miał charakter pilotażowy. Tym bardziej cieszy, że zarówno uczestnicy, jak i realizatorzy oceniają go bardzo pozytywnie. Warto docenić innowacyjność projektu, bo w obecnych czasach trudno o świeżą formę aktywizacji społeczności lokalnych. Biorąc pod uwagę sam temat i jego wielowątkowość, społeczny przekrój uczestników i odbiorców śmiało można powiedzieć o fundamencie i inspiracji dla kolejnych detektywów. Wszyscy jesteśmy konsumentami i mieszkańcami Ziemi. Marzeniem jest świat bez niszczenia zasobów przyrody przy równoczesnym dbaniu o zdrowie własne i rodziny. Zrealizowane działania mają charakter lokalny, ale zaangażowani w ich realizację z pewnością uświadomili sobie istnienie łańcucha przyczynowo-skutkowego między naszymi zachowaniami a bezpieczeństwem żywnościowym – również w kontekście globalnym. Taka wiedza może tylko procentować i dalej budować świadomość nas wszystkich jako konsumentów.